Høring – oppheving av forskrift om kommunenes dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester

Til Legeforeningen

17. mars 2017

Helse-og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse-og omsorgstjenester. Forslaget tar sikte på å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Endringen er foreslått for å bidra til forenkling av regelverket og å redusere unødvendig byråkrati.  At oppholdsprinsippet gjennomføres fullt ut, er ment å skulle gi kommunene økt forutsigbarhet.  Tidligere har refusjonsordningen vært utviklet bl.a. for å redusere den økonomiske belastningen til kommuner med institusjoner, men dette har vist seg å føre til økt byråkratisering og urimelige krav.

Ulike kommuner har store forskjeller i demografi. Det er de små og perifere kommunene som har mest eldre og pleietrengende personer mens sentrale, store kommuner har yngre og friskere befolkning. Denne effekten blir noe motvirket av et fenomen man ser i kommuner med sterk vekst der det  ofte er særlig stor tilvekst av unge familier.  Når deres foreldre som er hjemmehørende i andre kommuner blir pleietrengende, kan avstanden til hjemkommune ofte bli upraktisk lang.  Dette kan medføre at eldre, pleietrengende flytter til institusjon nær sine barn.  Man kan anta at tilflytningen av eldre med pleiebehov derfor er større enn tilflytningen av dem som klarer seg selv hjemme.  I enkelte slike kommuner vil andelen eldre med pleiebehov bli uforholdsmessig stort da tilflytningen i stor grad skyldes forverrelse av helsetilstanden.  Når kommunene får tilskudd tilsvarende prosentandel av de eldre, blir disse kommunene presset.  

NFA mener likevel at det totalt sett vil være fornuftig å oppheve forskriften da dette vil bidra til å fjerne unødig byråkrati og å tydeliggjøre oppholdprinsippet.   Vi forventer at dette vil gi enkelte kommuner økonomiske ulemper innledningsvis.  Det må være et mål at eventuell skeivfordeling av økonomi og oppgaver blir utjevnet i de statlige overføringene  til kommunene. Vi vil oppfordre til at det etableres mekanismer som kan kompensere kommuner med stor utgiftsbyrde i en overgangsfase.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin
Leder

Lina Linnestad
Styremedlem