Høring - Policydokument: Helseområdet - Akademikerne 19.10.2019

Til legeforeningen

Akademikernes har sendt på høring policydokument som omhandler hovedtrekkene i deres helsepolitikk. Dette skal ikke gi et nytt innhold i akademikernes helsepolitikk, men man søker å oppdatere eksisterende dokument tilpasset den nåværende helsepolitiske situasjonen. I legeforeningens interne høring er organisasjonens foreningsledd bedt om å komme med innspill til de fem ulike områdene:

1. "Felles ansvar for god folkehelse"
2. "En sterk og velfungerende helsetjeneste"
3. "Bred satsing på utvikling av teknologi innenfor helse- og omsorgssektoren"
4. "Helsenæringen"
5. "Matsikkerhet og mattrygghet"

Policydokumentet og de fem områdene fremstår i tråd med NFAs opplevelse av nåværende helsepolitiske situasjon. Det å fokusere på folkehelse som et felles ansvar, og samtidig legge til rette for at den enkelte i størst mulig grad kan ta ansvar for egen helse er viktig. Balansegangen mellom det å påpeke individets ansvar og ta felles ansvar kan være politisk vanskelig.

I avsnittet om felles ansvar for god folkehelse er setningen om aktive mottiltak litt uheldig, det kan tolkes slik at Akademikerne ønsker aktive mottiltak mot at flere søker hjelp til psykiske helseplager. NFA er sikker på at Akademikerne også støtter at det er viktig med god tilgang på helsetjenester for pasienter med psykiske helseplager.
Vi støtter prioriteringen av innovasjon og forskning i helse- og omsorgssektoren, men vil poengtere at innføring av ny teknologi ikke alltid medfører effektivisering.

Det er positivt at styrking av legetjenesten i sykehjem, med bedre muligheter for fagutvikling, utdanning og forskning, er inkludert. NFA er også positiv til at en faglig styrking av den kommunale legevakten er nevnt i dokumentet.

Med vennlig hilsen


Marte Kvittum Tangen                                              Katrine Prydz
Leder                                                                              styremedlem