Høring – Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder

Til Legeforeningen

20. mars 2016

Legeforeningen har mottatt til høring rapport utarbeidet av Helse sør-øst om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Norsk forening for allmennmedisin har normalt ikke sterke meninger om lokale tilbud og lokal organisering av 2.linjetjenesten. Samtidig ønsker vi å påpeke en del allmenne forhold ved struktur og organisering som vil bidra til hensiktsmessig samarbeide mellom fastleger og sykehus – til beste for felles pasienter.

 Oslo har lenge hatt særlig store utfordringer i organisering av spesialisthelsetjenesten. Våre medlemmer i Oslo har i lang tid gitt uttrykk for frustrasjon over samarbeidet med sykehusene. Inntrykket er at en rekke omorganiseringer, flytting av funksjoner og ansvar mellom sykehusene sammen med tildels dårlig informasjon om hvor fastlegene kan finne hjelp for sine pasienter har gitt en vanskelig situasjon i Oslo regionen.

 Oslo sykehusenes 3.linjefunksjon oppfattes som i all hovedsak velfungerende og forutsigbar. For byens innbyggere og deres fastleger er lokalsykehusfunksjonen den viktigste.  Kapasitet og forutsigbarhet er viktig både for leger og pasienter. Vi oppfordrer det regionale helseforetaket til å lage en sykehusstruktur som kan være skalerbar slik at den kapasitetsøkningen som forventes de neste årene kan absorberes i strukturen man bestemmer seg for.

Når man planlegger sykehustjenester må man unngå den forvirringen det skaper at pasienter behandles på forskjellige sykehus når de har lidelser fra forskjellige organsystemer. Det er på tide at sykehusstrukturen i Oslo tilpasses befolkningen og ikke omvendt slik det er i dag. Som eksempel vil det være meget uhensiktsmessig at pasienter fra Alna Bydel skal få sine fleste somatiske lidelser behandlet på Diakonhjemmet sykehus, mens gynekologi, rusbehandling og psykiatri fortsatt skal behandles på Ahus. Dette vil ramme pasientene på en uheldig måte fordi behandling på de ulike avdelingene skjer på ulike sykehus med ulike journalsystemer som ikke kommuniserer med hverandre. For de mange pasientene som lider av flere sykdommer og har behov for behandling på ulike avdelinger vil det bli svært komplisert å holde oversikt over behandlinger og tiltak. Den beskrevne funksjonsfordelingen er fullstendig arbitrær og fremstår som et klart eksempel på dårlig planlegging. NFA mener at pasienter som blir behandlet for rus og psykiatri vil bli taperne i en slik modell, for denne pasientgruppen er det spesielt viktig med et helhetlig behandlingstilbud på tvers av avdelingene. VI beklager at man i Oslo området ikke tar hensyn til sentrale føringer om å samlokalisere somatikk og psykiatri i samme sykehus for de samme pasientene.

For fastleger og andre henvisende instanser vil det bli svært utfordrende å forholde seg til avdelinger på forskjellige sykehus for de pasienter som trenger behandling for rus og psykiatri, og som også har somatiske lidelser som krever kontinuerlig oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.

Alna bydel sine innbyggere tilhørte Aker sykehus før det ble nedlagt, det har tatt lang tid for mange å tilpasse seg Ahus som deres nye sykehus. Enda et sykehusskifte vil oppleves som utfordrende for mange i denne pasientgruppen.

NFA har sett med undring på at sykehuskapasiteten bygges opp på vestsiden av byen samtidig som østsiden av byen opplever kraftig befolkningsvekst. Vi mener at helsetjenester skal bygges opp der folk bor – også i byer. De små og mellomstore sykehusene er best likt, av fastleger, pasienter og ansatte. NFA håper byen blir spart for mastodonten Campus Oslo. Vi mener at det var feil å legge ned Aker sykehus. En gjenåpning av Aker som fullt akuttsykehus med alle de funksjoner som et lokalsykehus skal ha vil med sikkerhet være et bedre alternativ for byen.

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin                                     

Leder                

Nina Wiggen

Styremedlem

Ehsna Ali

Styremedlem