Høring - Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

Til Legeforeningen

22. juni 2015

Helsedirektoratet har utarbeidet en referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Referansekatalogen skal gi virksomhetene i sektoren og deres leverandører en oversikt over aktuelle standarder og andre kravdokumenter for de ulike virksomhetstypene. Det vil være nødvendig å endre innholdet i referansekatalogen over tid. Den vil derfor ifølge Helsedirektoratet bli oppdatert fortløpende på ehelse.no, og en oppdatert pdf-versjon av katalogen vil publiseres minst en gang i året. 

Høringsinstansene bes spesielt om å gi tilbakemelding på:

  • Om informasjonen om hvert enkelt kravdokument er tilstrekkelig for
  • virksomhetens behov
  • Om det fremgår tydelig hvilke kravdokumenter som er obligatorisk eller anbefalt
  • for den type virksomhet høringsinstansen tilhører
  • Om høringsinstansen mener at enkelte kravdokumenter som er oppført i
  • katalogen som obligatoriske for virksomhetstypen, ikke burde vært obligatoriske
  • Om høringsinstansen mener at enkelte kravdokumenter som er oppført i
  • katalogen som anbefalte for virksomhetstypen, ikke burde vært anbefalte
  • Om høringsinstansene mener det tilstrekkelig å publisere pdf-versjonen av
  • Referansekatalogen en gang i året eller om den bør publiseres flere ganger

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har sterkt tatt til orde for at en slik katalog etableres og at alle aktører blir pålagt å bruke de definerte standardene med skikkelig hjemmel slik at en samstemming av e-helsen kan foregå ordnet og styrt. Vi har stilt oss positive til forskriften som hjemler referansekatalogen. På denne bakgrunn kan vi ikke ytre noen prinsipiell kritikk av det foreliggende forslaget. Vi har allikevel noen kommentarer.

Det er betenkelig at det er de enkelte virksomheter i sektoren, herunder en rekke små aktører- for eksempel fastlegekontorer, som er ansvarlig subjekt for de foreslåtte krav. Vi mener at kun en forsvinnende liten andel av fastlegekontorer vil være i stand til å forstå referansekatalogen annet enn på et rudimentært, overflatisk plan. Å sette seg inn i kravene vil kreve omfattende fagkunnskap, langt utover det som er normalt for innehavere av denne typen virksomheter. Det innebærer i praksis at slike aktører er helt prisgitt leverandører. I den grad leverandører gjør feil, eller ikke evner å levere etter spesifiserte krav, vil de samme aktører – fastlegene -  sitte med ansvaret.

NFA ønsker seg derfor – fortsatt - en ordning der det kan etableres en myndighetspålagt egendeklarering fra leverandør, som i noen grad fritar de små virksomhetene fra om ikke annet så hele dokumentarbeidet med å lage en kontrakt. Dette feltet er, når Normens krav legges til, alt for omfattende til at det er mulig for aktører som fastleger å etterleve dem eller dokumentere at de etterleves.

I stor grad er dette allerede gjort i forbindelse med e-resept. Innenfor e-reseptområdet eksisterer det en rekke forskjellige navngitte meldinger som for brukerne ikke gir mening. Meldingene er helt integrert i reseptmodulen og fremkommer knapt som annet enn et pop-up-vindu som i mange tilfeller synes unødvendig. Det er interessant at slikt skjuler en melding med omfattende kravspesifikasjon.

I det ovenstående ligger to svar på Helsedirektoratets første spørsmål. 1. Vi vet ikke om dokumentasjonen til hvert krav er tilstrekkelig. 2.  For våre formål vil ikke ytterligere dokumentasjon bedre dette forhold.

Et av de krav som stilles er bruken av ICPC. Her er etter vårt syn referansedokumentene innbyrdes ikke i overensstemmelse. Grunnen er at ICPC har utviklet seg og blitt vesentlig bedre internasjonalt, men dette arbeidet er stoppet opp i Norge. NFA har påpekt dette lenge. Vi kan ikke se at det er rimelig å vise til de internasjonale dokumentene som er oppdatert, når dette ikke er gjort nasjonalt.

Det er flere steder vist til at krav er obligatoriske for virksomheter som har ansatt leger som er pålagt å utstede sykmeldinger. Det må bemerkes at denne formuleringen ikke dekker brorparten av fastlegekontorene der legene normalt ikke har noe ansettelsesforhold. Vi tror at det er meningen. Formuleringen bør endres.

Med disse bemerkninger håper vi utviklingen vil gå i den retning vi ønsker, og hilser en forskriftsfesting eller anbefaling av de foreslåtte krav velkommen.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Morten Laudal 

Leder                                                   styremedlem