Høring – Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst

Til Legeforeningen

20. juli 2017

Helse Sør-Øst har derfor utviklet en regional plan for å gjøre en vurdering av hvor det er behov for å få flere avtalespesialister og innen hvilken spesialitet.

Fastleger har generelt et godt samarbeide med avtalespesialister og har ofte stor nytte av dette tilbudet for sine pasienter. Det har lenge vært et ønske fra fastlegene om flere avtalespesialister i mange områder. Helse Sørøst fortjener anerkjennelse for å forsøke å lage en plan for utvikling av antallet avtalespesialister og hvilke avtalespesialister som det er behov for i fremtiden.

Sammensetning av utvalget og premisser for arbeidet.

Vi er overrasket over sammensetningen av utvalget. Det har ikke sittet noen representanter for avtalespesialistenes største brukergruppe – fastlegene – i utvalget. Dette bærer rapporten preg av, rapporten er et uttrykk for de behov man har oversikt over, ikke udekkede behov som fastlegene og deres pasienter ikke får dekket i dag.

Vi er også usikre på premisset for en slik rapport. Denne rapporten tar mål av seg til å beskrive behovene for spesialisthelsetjenester i hele HSØ området og peker på behov ut i fra antatt behov i det enkelte sykehusområdet. NFA tror ikke dette er en god måte å håndtere fremtidig behov for spesialisthelsetjenester på. Vi mener at behovet for spesialisttjenester best kan beskrives og håndteres lokalt. Det er kun ved en grundig, lokal prosess der man ser den samlede kapasiteten i det enkelte fag at avtalepraksisene vil kunne dimensjoneres og lokaliseres riktig. Vi anbefaler HSØ å gi myndighet til det lokale samarbeidsutvalget mellom HF og kommunene til å opprette nye spesialisthjemler. Fastlegene og de eksisterende avtalespesialistene bør være sentrale premissleverandører i en slik lokal prosess. 

Styrking av fag.

Vi er altså av den oppfatning at behovet for styrking av enkeltfag best vil reflekteres i opplevde behov hos fastleger lokalt og at det ikke er nødvendig med en regional plan for dette dersom man sørger for gode lokale prosesser som involverer fastlegene. Samtidig vil vi understreke at de fagene som er nevnt(Urologi, Gastro, Hud, Øye, Nevrologi) er fag der det i store deler av landet er lange ventetider og for liten kapasitet. Vi mener også at det er et stort behov for hjemler i fysikalsk medisin. Dette er et fagområdet der fastlegene får svært liten hjelp i dag, de fastleger som har tilgang til fysikalsk medisinsk kompetanse for sine pasienter har stor nytte av dette.

Utfasing av fag.

Vi er ikke enig i den listen av fag som HSØ anbefaler utfaset. Utvalget synes å mene at det også er et behov for spissing av kompetanse innenfor privat avtalepraksis på samme måte som vi ser det i sykehusene. NFA mener at det er et behov for breddekompetanse også innenfor enkelte spesialiteter der fastlegenes kompetanse ikke er tilstrekkelig. Vi trenger hjelp til indremedisinsk avklaring av de pasienter vi selv ikke lykkes å stille sikker diagnose på, vi trenger spesialister til "second opinion" når fastlege eller pasient er usikre på diagnose eller behandling. Det er også behov for en kirurgisk kapasitet innenfor småkirurgi der fastlegen ikke kan gjøre inngrepet (større nevi, inngrodde negler o.l.). Vi er særlig forundret over forslaget om å fjerne ortopediske hjemler. Vi opplever privatpraktiserende ortopeder som en god hjelp til pasienter med mindre ortopediske lidelser, dersom disse hjemlene utfases vil det bli et øket behov for vurderinger og små inngrep på sykehusene. Vi tviler på om det er en riktig utvikling.

Psykisk helsevern.

Det er et stort behov for psykiatri og psykolog tjenester, vi støtter HSØ i å vente med opptrapping av antall hjemler til det er lagt føringer for hvordan kapasiteten skal utvikles – også i de allerede eksisterende hjemlene. NFA kjenner igjen oppfatningen fra PKO nettverket der man tydelig signaliserer at det må være et krav til inntak av nye pasienter i slike praksiser. Privat spesialistpraksis må også ta ansvar for de som  venter på behandling, de er ofte mer lidende enn pasienter som har gått i behandling lenge.

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin                                                                                     Lina Linnestad  

Leder                                                                                                  Styremedlem