Høring – Register over drap og vold med dødelig utgang

Til Legeforeningen

20. desember 2017

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til lov om etablering av nasjonalt register over drap eller vold med dødelig utgang. I denne høringsuttalelsen fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA) vil forkortelsen «registeret» bli brukt for å omtale «nasjonalt register over drap eller vold med dødelig utgang» og «drap» vil bli brukt som forkortelse for «drap eller vold med dødelig utgang».

 

Departementet ønsker at registeret skal inkludere informasjon fra spesialisthelsetjenesten og/eller primærhelsetjenesten, herunder nedtegnelser i pasientjournal, i de tilfellene der den som begår drapet har vært eller er under oppfølging i helsetjenesten. Derfor foreslår departementet at den instans som blir ansvarlig for registeret skal kunne pålegge helsepersonell å utlevere opplysninger til registeret, uten hinder av den lovbestemte taushetsplikten.

 

NFAs høringsuttalelse tar som utgangspunkt at drap forekommer meget sjelden i Norge sammenliknet med så å si alle andre land i verden. I følge FNs organisasjon UNODC, er forekomsten av drap kun lavere i tretten (hvorav seks er «mikronasjoner» med 0-1 drap pr år) av verdens land, og forekomsten i Norge er betydelig lavere enn i alle andre land i Norden.

 

Drap er tragiske og det er prisverdig å forsøke å redusere forekomsten av drap ytterligere i Norge. NFA støtter at det legges til rette for forskning for å forstå drap og voldsbruk og at man gjennom forskning forsøker å finne tiltak som kan redusere voldshendelser og drap. Likevel har NFA to betydelige innvendinger mot den foreslåtte loven.

 

For det første er taushetsplikten avgjørende for befolkningens og enkeltpasientenes tillit til helsepersonell. Tillit er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet. Og befolkningens tillit til helsepersonell er avgjørende for at helsevesenet bidra til å sikre god folkehelse og gi gode helsetjenester til enkeltpasientene. Uthuling av taushetsplikten kan undergrave denne tilliten, og dette kan være svært skadelig for samfunnet.

 

For det andre er lovforslaget basert på en forventning om at registeret vil gi kunnskap som kan brukes til å forebygge drap. Men dette er en meget usikker antakelse. Drap forekommer så sjelden i Norge at det ikke er god grunn til å tro at disse følger generelle lovmessigheter.  Det er ikke en gang sikkert at de lar seg forebygge ved hjelp av tiltak som er akseptable i et samfunn der demokrati, tillit og liberale borgerrettigheter skal ivaretas.

 

NFA er således bekymret for at den foreslåtte loven representerer en urealistisk «nullvisjon» der tilsynelatende gode hensikter kan få svært alvorlige konsekvenser i form av redusert vern av taushetsplikten og redusert tillit mellom lege og pasienter. NFA fraråder at det innføres en lov som undergraver helsepersonells taushetsplikt.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin
Leder

 


Stefan Hjørleifsson
Styremedlem