Høring – Retningslinje for måling av hodeomkrets

Til Legeforeningen

30. august 2018

NFA ønsker med dette å uttale seg om høringsutkastet som er en del av en større retningslinje om måling og veiing på helsestasjonen. Anbefalingene om måling av hodeomkrets er sendt på høring tidligere enn resten av retningslinjen fordi mange barn blir henvist til spesialisthelsetjenesten på feilaktig grunnlag.

NFA støtter at det skal benyttes nasjonal vekstkurve fra vekstudien i Bergen ved målinger på helsestasjonen. NFA synes det er gjort gode vurderinger som er beskrevet godt i anbefalingen når det gjelder valget av denne vekstkurven fremfor WHO sin vekstkurve. Det er viktig at samme vekstkurve brukes i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten så resultatene samsvarer med hverandre.

NFA mener at samhandling med fastlege bør beskrives der barnet skal henvises til spesialist for vurdering. Dette bør være i tråd med generelle retningslinjer for helsestasjonen, som er at kopi av henvisningen skal sendes til fastlegen. Fastlegen bør alltid informeres når det mistenkes sykdom hos pasienten som krever mer utredning hos spesialist.

NFA synes  følgende formulering må endres: ”Ved avvikende mål bør det foretas en kontrollmåling, fortrinnsvis av en kollega, før videre oppfølging avtales eller henvisning til spesialisthelsetjenesten foretas”  Det er kun lege som har henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten i denne sammenhengen, og utfra denne formuleringen kan det forstås at også lege forventes å konferere med annen lege før henvisning. Vi foreslår at denne setningen bortfaller da det er å forvente at helsepersonell konferer med kollega hvis man er usikker på funnene sine. 

 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                                                     Nina Wiggen                     

Leder                                                                                                  Styremedlem