Høring - revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2015

Til Legeforeningen

8. mai 2015

Fagdirektørene i de regionale helseforetak (RHF) ga i november 2013 Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) i oppdrag å lede revisjon av «Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter - Traumesystem» fra 2006. De ber nå om tilbakemelding på utkast til nasjonal traumeplan. 

Gruppens mandat er tydelig og bra. Det føyer seg fint inn som et supplement til «Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)». Avgrensningen mellom disse to er også tydeliggjort i mandatet; «Definisjonen av den «alvorlig skadde pasient» skal tydeliggjøres, og det skal etableres et skille mot «hverdagstraumatologi».

NFA synes gruppens arbeid er godt og tydelig. Overordnet støtter vi anbefalingene som gis. Det virker for oss som om krav til legevaktslege og kommunal legevakt er godt sammenfallende med akuttmedisinforskriften. Dette støtter vi.

Enhver profesjonell aktør i kjeden bør kjenne til kriteriene i figur 2, kapittel om identifisering av den akutt skadde pasient. Det må settes krav til både kommunene og spesialisthelsetjenesten hvor det understrekes at det er deres plikt å etterse at denne kunnskapen er kjent, og blir implementert, i alvorlige akutte situasjoner.

NFA ønsker også å sette spørsmålstegn ved hvorfor det er valgt 45 minutter som grense for å kjøre direkte til traumesenter. Er dette en gjennomtenkt og faglig begrunnet grense? Det opereres i andre land med en grense på 30 minutter.

Nødmeldetjenesten

AMK er som regel bindeleddet mellom ulykke/traume og legevakt/allmennlege. Legevakta er avhengig av at AMK varsler LV så raskt som mulig for at legevakt skal kunne bidra med riktig resurs. Det påpekes i høringsutkastet at tidligere studier har vist at AMK varsler legevaktlegen i mindre enn halvparten av tilfellene med rød respons (6). Det er også stor variasjon mellom de forskjellige AMK når det gjelder varsling av lege. I de tilfellene legen blir varslet, rykker hun ut på 42 % av disse (6). Det må fokuseres mer på samarbeid mellom AMK og legevakt. Det bør implementeres i ny nødnetts prosedyre at AMK operatør skal varsle legevaktslege ved alle røde utrykninger. Unnlatelse av melding bør registreres som avvik.

Etter hvert som AMK distrikt slår seg sammen er det også viktig å påpeke at AMK operatørene kjenne det geografiske området de dekker. Mangel på slik kunnskap kan bidra til å sette den skadde pasientens liv i ytterligere fare. Med dette menes at operatørene bør reise rundt og bli kjent med både distriktene, veier og legevaktene de samarbeider med.

Ambulansetjenesten

NFA støtter anbefalingen om scenariotrening med førstelinjen/LV/kommunene hver 6 mnd. Det må også gjøres tydelig hvem som har ansvaret for å organisere disse øvelsene/treningen.

Vi vil også påpeke viktigheten av å ruste opp ambulansetjenesten i takt med at lokale akuttmottak legges ned og kravet til traumemottak er strengere. Befolkningen blir mer avhengig av dyktige prehospitale akuttmedisinske hjelpere.

Kommunal legevakt

Vi ønsker også under dette avsnittet å kommentere viktigheten av at legevaktslegen kjenner til figur 2, nevnt tidligere. Det er avgjørende for utfallet at LV lege sender pasient til riktig behandlingssted så raskt som mulig.

NFA støtter anbefalingene som setter krav til kompetanse og trening hos legen. Men det er spesielt viktig at planen gir kommunen et tydelig ansvar for opplæring, beredskap og utstyr, slik at legevaktlegen settes i stand til å utøve sine oppgaver i den akuttmedisinske kjeden.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen           Torgeir Hoff Skavøy       Kine Jordbakke

Leder                                   styremedlem                    leder ref. gruppe for legevakt