Høring - Samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet

Til Legeforeningen

5. juni 2019

Målet med samhandlingsforløpet er å bidra til at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet tidlig for sine eventuelle psykiske vansker og rusmiddelproblemer slik at de sikres nødvendig helsehjelp når de har behov for det, i kombinasjon med riktig tiltak fra barnevernet.
NFA har vært representert i arbeidet ved styremedlem Nina Wiggen. NFA stiller seg bak høringsutkastet og ser nytten av at barn og unge tidlig utredes og behandles for sine somatiske, psykiske og rusrelaterte lidelser. Dette er svært viktig hos denne gruppen som ofte allerede er i en vanskelig situasjon og selv er sårbare.
NFA vil påpeke at de som arbeider i barnevernet ikke i utgangspunktet er trenet i utredning, diagnostikk eller behandling av helserelaterte plager. Der er derfor svært viktig at man tidlig kartlegger barn som er i kontakt med barnevernet og tidlig tar kontakt med helsevesenet i kommunen om dette synes nødvendig.
NFA har noen kommentarer til høringsforslaget.
-Ansvarsfordelingen er lite konkretisert. Barnevernet er ansvarlig for å vurdere behovet, iverksette og koordinere samhandlingsfroløpet. Ansvaret for utredning, diagnostisering og behandling blir lagt til kommunale helse- og omsorgstjenester der fastlege er nevnt ved et par tilfeller. I kommunehelsetjenesten har fastlegen, som det også presiseres i høringen, det medisinskfaglige koordineringsansvaret for pasienter på sin liste, herunder utredning, diagnostisering og behandling innen somatikk, psykisk helse og rus for barn og unge. Dette ansvaret kan ikke overlates til andre enn evt. helsestasjonslege eller skolelege. NFA mener at det derfor bør konkretiseres ytterligere at fastlegen er en av de viktigste samarbeidsaktørene i samhandlingsforløpet både akutt og der det ikke er akutt.
-Det er samtidig lite problematisert hvordan pasient/behandler relasjonen settes til side når barnevernet ønsker opplysninger og samhandlingsforløp. Barnets beste vil alltid være det viktigste og skal være i fokus. En god relasjon mellom behandler og pasient som i dette tilfellet er barn og unge vil lett kunne ødelegges om tillitsforholdet mellom pasient og behandler brytes som et resultat av kommunikasjon med barnevernet. Løsningen på dette er kompleks og mangefasettert. NFA mener at høringen bør kommentere og problematisere dette.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                               Espen Storeheier
Leder                                                                           Styremedlem