Høring - Sammen redder vi liv – høring av nye læreplaner for grunnskolen

Til Legeforeningen

7. juni 2019

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener barn ned i førsteklasse kan lære seg og praktisere livreddende førstehjelp. NFA mener dette må inn i de nye læreplanene for grunnskolen.

Bakgrunn fra Legeforeningens høringsbrev: Kunnskapsdepartementet har sendt på høring nye lærerplaner for grunnskolen. Lærerplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet høsten 2019 og tas i bruk i skolen fra skolestart i 2020. Legeforeningen er blitt oppfordret til å komme med et høringssvar med bakgrunn i viktigheten av å få livreddende førstehjelp inn som et obligatorisk læringsmål i skolen.

Kunnskapsdepartementet skriver at fornyelsen av planene er ment å bidra til et verdiløft for skolen, og gjøre opplæringen mer relevant for elevene og gi bedre mulighet for dybdeopplæring. Noen av fagene i grunnskolen skal også få en mer praktisk dreining.

Det er særlig høringene om læringsplaner for kroppsøving og naturfag som er interessant for Legeforeningen å besvare i denne omgang. Fagmiljøene innen akuttmedisin har over lengere tid, i samarbeid med bl.a. Helsedirektoratet, jobbet for å få livreddende førstehjelp inn i grunnskolen. Høringsutkastene som nå foreligger innehar foreløpig ikke slike elementer. Helsedirektoratet mener at man ved å ta livreddende førstehjelp inn i lærerplanene vil kunne understøtte en solid faglig innsats for å sikre liv ved akutt sykdom og skade, men også for å styrke den samlede helsemessige beredskapen ved større hendelser i Norge.

Det foreligger evidens for at barn kan redde liv, både ved at de klarer å identifisere alvorlig og tidskritisk sykdom eller skade, at de lærer seg å varsle om dette, og at de klarer å iverksette enkle livreddende førstehjelpstiltak som f.eks. å etablere frie luftveier og legge bevisstløse pasienter i stabilt sideleie. Livreddende førstehjelp i grunnskolen vil kunne være en naturlig videreføring av opplæring som blir gitt i barnehagene gjennom Røde Kors sitt førstehjelpsprogram ”Henry - førstehjelp i barnehagen”. Opplæring i livreddende førstehjelp av barn i grunnskolen danner også grunnlag for senere undervisningsopplegg i videregående skole, trafikalt grunnkurs, arbeidslivet osv.

Norsk forening for allmennmedisin mener: Førstehjelpsorganisasjoner over hele verden viser til Norge og hevder barn helt ned i barneskolealder kan lære seg og praktisere førstehjelp. Studier gjort i Norge viser at dette er mulig å få til på en god måte helt fra barna er i første klasse: I en studie publisert i Rescusitation i 2009 ble det vist at barn fra 6-7 år kan lære seg dette (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19386407/). Skolebarna klarte å vurdere bevissthetsnivå, vurdere pust, kunne korrekt telefonnummer for å varsle AMK samt gi nødvendig informasjon ved slik alarmering. De lærte seg også å legge en person i stabilt sideleie og sørge for frie luftveier. Ferdigheten holdt seg over tid.
Vi har sett mange eksempler på at barn som behersker førstehjelp hat bidratt til å redde liv ved akutt sykdom og ulykker. Det er grunn til å tro at dette ikke bare bidrar til å redde liv hos dem som rammes av sykdom og ulykker, men at det også for disse barna er mindre traumatiserende å oppleve slike hendelser på nært holdt når de kan utføre førstehjelp og bidra til et bedre utkomme. Vi synes det er svært gode grunner til å sette ferdigheter i førstehjelp på læreplanen allerede fra 1. klasse i de nye læreplanene. Ferdighetsnivået kan økes etter hvert. Akkurat som en gjennom prosjektet ”Livredderne i Hallingdal” ga vellykket opplæring i basal hjerte-lungeredning til alle 13-åringer gjennom et skreddersydd skoleopplegg, bør disse ferdighetene holdes ved like og gradvis utvides gjennom de første skoleårene. Vi deler ambisjonene til det akuttmedisinske fagmiljøet i Norge om at vi bør være et foregangsland i verden med hensyn til å starte tidlig opplæring i livreddende førstehjelp.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                       Ståle Sagabråten
Leder                                                                    Styremedlem