Høring – Skriftlige innspill til rapport vedrørende ”Oppfølging av legemiddelmeldingen – utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon” samt ”Vaksinasjonsprogram for voksne og personer i spesielt utsatte grupper”

Til Legeforeningen

20. august 2016

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å utrede spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon.  Det ønskes innspill til to foreløpige rapporter.  Den første rapporten utreder etablering av et mer robust system for å vurdere innføring av vaksiner i offentlig regi samt gjennomgang av dagens finansieringsordninger for vaksiner.  Den andre rapporten drøfter opprettelsen av et offentlig vaksinasjonsprogram for voksne.  Reisevaksiner omfattes ikke av programmet, NFA støtter at fastleger ikke har ansvar for disse.

Et av tiltakene FHI anbefaler i dette arbeidet er opprettelse av en nasjonal rådgivningskomité for vaksiner. NFA støtter opprettelse av en slik rådgivningskomité.  Det antas at bedre samordning av vaksinasjonsarbeidet vil bidra til bedring av informasjonsflyten. 

I rapporten fremlegges forslag til sammensetning av den nasjonale rådgivningskomitéen.  Det anbefales at medlemmene utnevnes formelt av HOD, og at det oppnevnes en ekstern leder.  Det foreslås at komitéen inneholder representanter fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, samfunnsmedisiner, barnelege, spesialist i infeksjonssykdommer, epidemiolog, immunolog, helsesøster og brukerrepresentant.

NFA mener at fastlegene opplagt også må være representert da de vil være sentrale i dette programmet.

Forsvaret har gjennom mange år vært en viktig aktør i vaksinasjonsarbeidet.  Det anbefales derfor at komitéen også består av en representant fra denne sektoren.  NFA vurderer også at Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap bør være representert.

Nåværende ordninger legger ikke tilstrekkelig grunnlag for like vaksinasjonstjenester uavhengig av bosted, fastlege og kommunale tjenester.  Mest mulig lik tilgang på informasjon og vaksinasjonstilbud bør tilstrebes.

Arbeidet i en sentral rådgivningskomité vil forhåpentlig også bidra til at registrering i SYSVAK blir fulgt tettere.   Slik vaksinasjon av voksne foregår i dag er det til dels dårlig kommunikasjon mellom reisevaksinasjonskontorer og andre aktuelle aktører.  Vi minner om at også enkelte arbeidsplasser tilbyr vaksinasjon av sine ansatte i forbindelse med tjenestereiser, dette tilbudet er også uregulert og uoversiktlig, vi frykter at det er en del aktører som ikke rapporterer inn vaksinering. 

Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem globalt.  Fokus på betydningen av mer omfattende vaksinasjon er en viktig del av arbeidet mot dette.

I følge utredningen vil definerte risikogrupper trenge henvisning fra fastlege før den aktuelle vaksinen settes.  Samtidig foreslås det at kun enkelte fastlegekontorer skal fungere som ”vaksinasjonskontorer” med spesiell kompetanse i feltet.  Dette er ikke en god løsning.  NFA mener at alle fastleger skal kunne tilby alle sentrale allmennmedisinske tjenester – også vaksinasjon.  Egne kontorer for offentlige vaksiner vil kunne føre til en ansvarspulverisering og bidra til mindre oversikt over vaksinestatus i egen pasientgruppe, noe som åpenbart er uheldig. NFA mener at en eventuell ny vaksinasjonsordning må organiseres innenfor fastlegeordningen slik at alle fastleger har like plikter og oppgaver – som i dag.

NFA mener således at en eventuell ny ordning må bidra til økt grad av likhet i tilbudet til befolkningen og mer enhetlig registrering. Det må unngås at pasienter må forholde seg til mange ulike instanser og at fastlegen mister viktig informasjon.

Folkehelseinstituttet mener at en ”sertifisering” av vaksinasjonsleger vil fremme samarbeidet mellom fastlegene og kommunene og bidra til bedring av generell beredskap.  NFA er skeptisk til at pandemiberedskap knyttes til de såkalte vaksinasjonslegene da dette kan frata de andre fastlegene i kommunen et ansvar de bør være beredt til å ta.  Kommunelegene har tradisjonelt hatt hovedansvaret i disse situasjonene, og bør fortsette med å kunne delegere oppgaver og ansvar til alle kommunens leger uavhengig av ”vaksinasjonskompetanse”. Vi minner om at man i mindre og mellomstore kommuner antagelig ikke vil ha behov for mer enn et vaksinasjonskontor. I en pandemisituasjon blir kommunen sårbar dersom dette ene kontoret skulle falle ut på grunn av sykdom el.l. Det å spre denne oppgaven til alle leger vil gjøre at alle leger beholder denne kompetansen og at tjenesten blir mindre sårbar.

Vaksiner som forskrives på blåreseptforskriftens § 4 foreslås utlevert av FHI etter vurdering av indikasjon.  Dette forslaget virker å underbygge en hypotese om at de reseptskrivende legene ikke gjør riktige vurderinger og derfor må etterprøves.  Dette virker byråkratiserende og bør unngås. (2.4.9. Implementering og oppfølging av vaksiner I offentlig regi).

Det påpekes at fastleger har ulik praksis hva gjelder honorar for vaksinering. Det bør tilstrebes en mer enhetlig praksis på dette feltet, og det foreslås en egen vaksinasjonstakst.  NFA støtter dette for å få en mer rettferdig og lik praksis.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin

Leder

Lina Linnestad

Styremedlem