Høring - søknad fra Eldre legers forening om økt representasjon i landsstyret 23.2.20

Til Legeforeningen

23. februar 2020

Styret i Eldre legers forening (ELF) har bedt om en organisasjonsmessig behandling av deres ønske om at ELFs representasjon i landsstyret utvides fra to til fem delegater. Dette vil innebærer en lovendring i Legeforeningens lover § 3-1-1. Forslaget er sendt på høring i organisasjonen.  
 
ELF viser til at eldre leger ut fra antall medlemmer over 65 år sammenlignet med Landsstyrets alderssammensetning, generelt er underrepresentert. ELF viser til behovet for erfaringer fra de over 65 år i den utvikling vi står ovenfor i Norge både mht befolkningsdemografi, organisering av helsetjenestene og medisinsk-teknologisk utviklingen. ELF viser til at de har et tverrfaglig styre med ulik organisasjonsbakgrunn og vil kunne representerer den eldre medlemsskaren.   
 
NFA setter stor pris på de refleksjoner som den mangeårig erfaring og kunnskap ELF sine landsstyrerepresentanter målbærer, men vi vil påpeke at også eldre leger er preget av sin tidligere yrkeserfaring og organisasjonsmessige tilknytning. En eldre lege som har vært kirurg vil fortsatt ha det kirurgiske perspektivet, mens en eldre leger som har vært allmennlege fortsatt har et allmennmedisinsk perspektiv.  
ELF er eneste spesialforening med representasjon i Landsstyret. Andre spesialforeninger har også et tverrfaglig styre uten at de har Landsstyrerepresentasjon. Det er allikevel gode grunner for at ELF har fått landsstyrerepresentasjon ved at de, som de selv påpeker, tilfører betydelig medisinsk erfaring samt kunnskap om en stor pasientgruppe. NFA ønsker selvsagt fortsatt landsstyrerpresentasjon for ELF.  
ELF har pr 19.februar 2020 633 medlemmer hvorav hoveddelen er over 75 år (481 medl), 602 medlemmer er registrert som pensjonister. Medlemmene i ELF er også representert gjennom sine andre foreningsmedlemskap, og NFA ser ikke at to representanter i Landsstyret er en underrepresentasjon for ELF. Det er eldre leger som fortsatt er svært aktive i sine respektive yrkesforeninger, fagforeninger og lokalforeninger, i Hedmark legeforening hadde vi i 4 år et svært aktivt varastyremedlem med alder godt over 90 år. 
NFA støtter ikke forslaget til lovendring i § 3-1-1 (3) punkt 7.  
 
Med vennlig hilsen 
Marte Kvittum Tangen   
leder