Høring - Stønad til opioider etter folketrygdloven § 5-14 – forslag til endring av veileder vedrørende vilkår for individuell stønad

Til Legeforeningen

10. desember 2014

Høsten 2014 utga Helsedirektoratet behandlingsveilederen «Bruk av opioider – ved langvarige ikke- kreftrelaterte smerter» (IS-2077). Denne høringen gjelder  forslag til endring av vilkår for individuell stønad etter folketrygdloven § 5-14.

 

Helsedirektoratet angir at det er flere utfordringer med nåværende lovgivingsordning med disse særskilte vilkårene. Med denne ordningen er det f eks mulighet for at det kunne foreligge flere vedtak på opioider som er fattet på bakgrunn av søknad fra forskjellige leger til en og samme pasient, noe som er uheldig. I praksis oppleves den også som unødvendig byråkratisk og har skapt en del meningsløs merarbeid både hos fastlege og spesialist. 

Det foreliggende høringsforslag er et ønske om og forsøk på å ordne opp i disse utfordringene.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) registrerer at forslagene til endringer i de særskilte vilkårene punkt for punkt er faglig godt forankret i veilederen.

                        ➢ ▪Fastlegen får hovedansvaret for å rekvirere og koordinere stønadsberettiget forskrivning av opioider

                        ➢ ▪Smerteklinikker gis ansvar for å instituere behandling med høye opioiddoser, samt uspesifiserte smertetilstander

                        ➢ ▪Stønad begrenses henholdsvis oppad inntil 100 mg og 300 mg morfin-ekvivalenter

                        ➢ ▪Gyldige forskrivere begrenses til fastlege/smerteklinikk, eventuelt en annen angitt lege for de
som står utenfor fastlegeordningen

                        ➢ ▪Konkret doseangivelse i vedtak utgår

                        ➢ ▪Mulighet for varige vedtak etter andregangssøknad, gittuendrede forhold

                        ➢ ▪Vedtak skal være universelle og gjelde alle markedsførte opioider som brukeren behandles
med

 

NFA støtter i hovedsak endringene. Med disse endringene blir ansvarsforholdet i foreskriving av stønadsberettiget opioider veldefinert og avklart. Det er viktig å styrke kontroll og oversikt over opioidbruken hos pasientene og da er det helt logisk at fastlegen er koordinator av dette. Når det gjelder øvre grenser for doser som skal kunne refunderes, mener vi at forsvarlighetsvurderinger bør ligge andre steder enn i refusjonsordningen. Det kan vurderes om det burde være et ekstra ledd i godkjenning av slike doser, at smertespesialist og allmennlerger evt. vurderer dette sammen.

Det bør foreligge integrert mulighet for slik søknad via e-resept.

 

Med vennlig hilsen

Marit Hermansen          Fuk-Tai Sundvor

leder NFA                     styremedlem