Høring - Styrket gjennomføringsevne innen IKT i helse- og omsorgssektoren

Til Legeforeningen

27. august 2015

Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede styrket gjennomføringsevne for IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratets rapport om dette er nå på høring.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er enig med diretoratet at det er et behov for en raskere og smidigere utvikling av IT prosjekter i helsesektoren. Vi har i mange år etterlyst og arbeidet for en bedret funksjonalitet i IT systemene vi bruker, som kan komme både helsetjenesten og våre pasienter til gode.

Som et premiss legges det til grunn at man ønsker å utnytte stordriftsfordeler. Vårt inntrykk er at det ikke er mulig å peke på stordriftsfordeler innenfor dette området. Etableringen av Sykehuspartner i Helse Sør Øst hadde som et primært mål å oppnå stordriftsfordeler – dette synes ikke å ha lykkes.

De senere årene har det gledet oss at en del prosjekter er blitt implementert med stor nytte både for helsepersonell og de pasienter vi behandler. Vi vil særlig fremheve PLO meldinger og e-resept som prosjekter som har gitt øket sikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen.

Samtidig er det store områder som har helt inadekvate it-verktøy til disposisjon. Vi har i årevis pekt på epj i sykehjem som uhensiktsmessige og tildels uforsvarlige verktøy. Likeledes har det i lang tid forundret oss at hverken helsestasjoner eller jordmødre kommuniserer med fastleger eller resten av helsetjenesten elektronisk. Dette er eksempler på store, nasjonale områder der den nåværende organiseringen ikke har evnet å sette fokus på viktige områder.

Vi trenger et nasjonalt organ som:

1. Aktivt etterspør og kartlegger behovene for IKT-tiltak i sektoren

De kliniske arbeidsprosessene må legges til grunn for alle IKT-tiltak (sett bort fra rene administrasjonsystemer). Bare aktive klinikere kan beskrive de aktuelle behovene, og disse beskrivelsene må etterspørres og fasiliteres.

2. Prioriterer

Det må stilles krav til rekkefølge iforhold til faglig begrunnet behov.  Gode (nok) IKT-løsninger trenger ikke å være så kostbare. Det må stilles krav til en rettferdig finansiering mellom helseforetak og kommuner. Velfungerende systemer i kommuner og hos fastleger vil avlaste helseforetakene.

 

3. Sørger for implementering av nasjonale standarder og nasjonale IKT-tiltak

Sentrale organer må understøtte bestillerfunksjonen ved å innføre standarder, samt gir bedre forutsigbarhet for leverandører. Utvikling av nye systemer må være fullfinansiert helt ut til utvikling og implementering ned på behandlernivå. Nasjonale IKT-tiltak må ta høyde for videreutvikling både av tjenestene og i teknologien.

 

Vi tror ikke den foreslåtte organiseringen vil være mer effektiv og hensiktsmessig, med et nytt helsestyre over en organisasjon som de facto består av det allerede etablerte NUFA og NUIT, riktignok med nye navn. Sammensetningen av disse organisasjonsleddene ser ut til å være dominert av ledere og administrativt personale som erfaringsmessig har liten innsikt i hva som er mest nyttig å utvikle. Den foreslåtte organiseringen vil dermed bli enda fjernere fra den kliniske hverdagen

NFA frykter at denne organiseringen vil gi liten dynamikk i utviklingsprosessene, liten kontakt med klinikken og liten legitimitet hos de som skal bruke disse systemene. Vi undres over at man vil utvikle en så hierarkisk organisasjon innenfor et felt der de fleste synes å mene at det er flatere og mer involverende organisasjoner som er de mest effektive.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen              Petter Brelin           Susanne Prøsch

Leder                              nestleder                leder ref. gr. for EPJ