Høring til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Til Legeforeningen

28. august 2016

Høringsnotatet inneholder forslag om en plikt for kommunene til å gjennomføre årlig legemiddelgjennomgang for alle beboere i sykehjem.  Fastleger har pålegg i forskrift om å gjøre legemiddelgjennomgang til pasienter som er hjemmeboende. Sykehjemspasienter faller utenfor dette pålegget.

NFA støtter at kommunene pålegges å etablere rutiner for legemiddelgjennomgang for sykehjemspasienter.

Disse pasientene har ofte mange sykdommer, de bruker mange legemidler og det er hyppig behov for å endre legemiddelbruken i denne pasientgruppen. NFA mener at en årlig gjennomgang av legemidlene til sykehjemspasienter blir for sjelden for mange pasienter og vil foreslå at man forskriftsfester at det gjøres legemiddelgjennomgang 2 ganger i året for de pasienter som bruker 4 legemidler eller mer. 

Vi mener også at det bør stilles krav til at den første legemiddelgjennomgangen bør gjøres i løpet av 3 måneder etter at pasienten er lagt inn i sykehjemmet og at denne gjennomgangen blant annet baseres på informasjon fra pasientens fastlege.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                     

Leder