Høring – Tramadol på narkotikalisten 26.6.20

Til Legemiddelverket

26. juni 2020

Statens legemiddelverk har sendt på høring forslag om å føre opp stoffet tramadol på narkotikalisten; jf. narkotikaforskriften (forskrift av 14.februar 2013 om narkotika) § 3 jf. § 4 første ledd.

 

Det oppgis at tramadol kan gi hallusinasjoner og paranoia. Videre at det er fare for psykisk og fysisk avhengighet, samt serotonergt syndrom. Både hallusinasjoner, paranoia og serotonergt syndrom er svært sjeldne bivirkninger ved bruk av tramadol jf våre kliniske erfaringer, og forekomst av disse burde også oppgis dersom det skal brukes som argumentasjon for å føre tramadol på narkotikalisten. Det vises til at 800 mg Tramadol per dag tilsvarer 60 mg morfin/dag.

I allmennmedisin doserer vi oftest tramadol 50 mg inntil x 3. Typiske problemstillinger hvor dette er aktuell medikasjon er ved akutt lumbago/isjialgi eller andre akutte smertetilstander. Dersom pasienten stadig er smertepåvirket er andre alternativ langt mer nærliggende enn å øke dosen. I praksis er det ofte slik at tramadol sidestilles med kodeinpreparater (som regel Pinex/Paralgin forte) i smertestillende behandling. Fordelen med tramadol er at man i tillegg kan la pasientene stå på paracetamol 1 gram inntil x4. Ved overgang til Pinex forte må man forklare pasienten at de må redusere paracetamoldose, noe ikke alle pasienter oppfatter. Dersom vi er engstelige for at pasienten ikke forstår medikamentordinasjonen er det altså en forenkling av behandlingen og en tryggere forskrivning, sammenlignet med å kombinere kodeinpreparat og paracetamol.

WHO rapporterer om økende tendens til misbruk av tramadol. De har ikke anbefalt å kategorisere tramadol som narkotikum, da mange land kun har tramadol som alternativ ved moderate til sterke smerter. Statens legemiddelverk skriver i høringen at vi i Norge har mange alternativ, og derfor bør tramadol settes på narkotikalisten. Det virker som om hovedargumentet for dette er at Norge kan fungere som transittland, og at tramadol er en stor årsak til misbruk/død i andre land. 

NFA mener at dersom hovedbegrunnelsen er å begrense Norge som transittland, bør andre tiltak foretrekkes. NFA foreslår at SLV ser på andre mulige tiltak for å begrense Norges rolle som transittland.

 

Noe av det problematiske med tramadol er at preparatet kan gi svært rask tilvenning, og at det kan gi det som oppgis blant rusmisbrukere som en lett og fredelig rus. Vår erfaring er også at det i rusmiljøet er kjent at tramadol i høye doser (> 400 mg) lett kan gi kramper. Det er derfor ikke uvanlig i denne gruppen å kombinere tramadol med medikamenter fra benzodiazepingruppen for å øke krampeterskelen.

Et godt argument for å benytte tramadol sjeldnere enn for eksempel Pinex forte, er at tramadol  er mer avhengighetsskapende.

Flere allmennleger oppgir at tramadol er et nyttig supplement ved akutt smertebehandling, men sjelden er førstevalg. De legene som benytter dette på riktig indikasjon vil sannsynligvis fortsatt benytte preparatet. NFA er usikker på om å sette preparatet på narkotikalisten vil endre forskrivningsmønster. Dersom hovedønsket er å redusere forskrivning av tramadol i høye doser blant norske leger vil vi anbefale andre tiltak, som en informasjonskampanje rettet mot den legegruppen som ordinerer dette medikamentet hyppigst.

 

 

Med vennlig hilsen                                                                                      

Marte Kvittum Tangen                                     Ingvild Vatten Alsnes               leder NFA                                                             styremedlem NFA