Høring - Utkast til innspillsrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus

Til Legeforeningen

8. april 2015

Psykisk helse og rus ble definert som aktuelt utviklingsområde for Legeforeningen i 2013. Det ble vurdert at dersom Legeforeningen skal oppnå sitt potensiale for politisk gjennomslag på disse områdene, måtte foreningens politiske plattform oppdateres og forankres faglig. Det er resultatet av et slikt arbeid som nå er sendt på høring.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) finner at den foreliggende rapporten er en grundig og velskrevet og tar for seg mange kjente problemstillinger.

Generelle innspill

Det generelle inntrykket av denne rapporten er grundig og omfattende. Dette er rapportens styrke – samtidig er det rapportens hovedproblem. Det er ikke lett å lese ut av denne rapporten hva Legeforeningen mener er de største svakhetene ved dagens situasjon. Her er det ingen rangeringer av problemenes alvorlighet, alt virker like presserende.

Vi leser rapporten som en oppsummering av status presens. Med det detaljeringsnivået man her legger opp til, blir rapporten rik på ord og fattig på overordnet budskap. Vi minner om at dette er en rapport som er myntet på fagfolk og myndigheter som må forventes å kjenne feltet. Etter vår mening innebærer dette at man ikke trenger omstendelige beskrivelsene av hvordan situasjonen er i dag. Vi mener at en sterkere vektlegging av noen få områder der det er særlig store utfordringer, ville ha styrket rapporten som innspill til myndighetene.

Kommentarer til kapitlene

Kommunepsykologer

Rapporten omtaler kommunepsykologer som om dette er en veldefinert, allment tilgjengelig tjeneste. NFA vil minne om at det er svært varierende hvor mye psykologkompetanse kommunene har tilgjengelig, og at dette ikke er en pliktig tjeneste for kommunene. Vi oppfatter det riktignok slik at det kommer signaler om at kommunepsykolog vil bli etablert om ikke lang tid. Dette vil være en stor og viktig endring for kommunene – og for fastlegene.

Vi støtter rapportens underliggende budskap om at denne tjenesten bør samlokaliseres med fastlegene, men vi mener at denne rapporten bør diskutere den kommende(?) kommunepsykologens roller tydeligere. Vi savner en diskusjon av hvilke oppgaver kommunepsykologer skal ha, deres forhold til resten av det kommunale apparatet samt avgrensningen mot 2.linjetjenestens psykolog tjenester.

 

 

Fastlegens rolle

Rapporten omtaler fastlegens oppgaver med henvisninger og samarbeide, men beskriver i liten grad den diagnostikk og behandling som kun foregår på fastlegenes kontor.  En slik rapport bør erkjenne det store arbeidet som foregår på norske fastlegekontor; et arbeide som ofte gir gode resultater med små ressurser. Vi foreslår at et forslag til forbedring kan være å bedre kompetansen – og kapasiteten -  til fastlegene slik at enda flere kan behandles på dette nivået.

NFA mener også at rapporten underkommuniserer omfanget av de lettere psykiske lidelser og de konsekvenser dette gir på sykelighet, sykemeldinger og ressursforbruk i helsetjenesten. Vi støtter et fokus på de aller sykeste, men minner om at denne gruppen er relativt liten i forhold til det store volumet av «hverdagspsykiatri» som vi møter på våre kontorer.

Kjønnsdimensjonen

Det er en kjønnsdimensjon i utfordringene knyttet til rus og psykiatri hos ungdom og unge voksne. (Ref : Seksjonsleder Harald Aasen ved Ruspoliklinikken ved Lovisenberg DPS.)

  • Ved psykiatrisk ungdomsteam ved Ruspoliklinikken Lovisenberg i Oslo er 75 % menn (15-30 år)
  • Gutter har svakere resultater i de aller fleste fag på barne- og ungdomstrinnet.
  • Mer en 30% av guttene faller ut av videregående skole. Det er 50 % mer enn jentene.
  • I aldersgruppen 15 til 44 år er det fire ganger så mange menn som gjør selvmord.
  • Uføre under 40 år med psykiske problemer og adferdsforstyrrelser består av over 60 % menn
  • Det dør mer enn tre ganger flere menn menn av overdose narkotika og nesten fire ganger så mange av alkoholrelaterte dødsfall.
  • Det er seks ganger flere menn med ADHD, det er fire ganger så mange med med  dyssosial personlighetsforstyrrelse og det er fire ganger så mange menn som er avhengige av rusmidler.
  • Kun en av ti med anorexia nervosa er gutt.

Dette bør tydeliggjøres i Legeforeningens rapport.   Kjønnsdimensjonen må undersøkes nærmere for å sikre at tiltakene er tilpasset målgruppen og virker etter hensikten.  Det kan være en kjønnspolitisk utfordring for helsemyndighetene å målbære tiltak som er kjønnstilpasset eller fundert på forhold som er særegne kjønnene. Det må imidlertid ikke hindre Legeforeningen som fagorgan å opplyse om de faktiske forholdene.

NAV

Det foreligger solid dokumentasjon som viser at det viktigste tiltaket for å leve lange og gode liv er at mennesket er inkludert i et fellesskap og er gitt meningsfulle oppgaver.  Det er derfor sentralt at de tiltakene som forvaltes av NAV innlemmes tidlig i tiltakskjeden overfor de gruppene det her gjelder.  Det bør fremkomme tydelig i rapporten der det er relevant.

Samhandling

NFA etterlyser bedret elektronisk kommunikasjon mellom samarbeidspartnerne. Dette fungerer nå bra mellom fastleger og hjemmesykepleie (E-link / PLO-meldinger). Mange helseforetak og avtalespesialister kan ikke motta elektronisk henvisning. Innspillsrapporten bør også etterlyse mulighet for enkel, elektronisk kommunikasjon/dialog med avtalespesialistene og helseforetakene.

Kommunenes / bydelenes psykiske helsearbeidere

Vedr. fastlegene og alvorlig psykisk syke (4.9.2.5): Kommunenes / bydelenes psykiske helsearbeidere må forpliktes til tettere og systematisk oppfølging av denne pasientgruppen i samarbeid med fastlegene. Se også punkt 8.1.1.: Somatisk oppfølging av psykisk syke. Denne oppfølgingen er helt avhengig av at kommunenes psykiske helsearbeidere samarbeider tett med fastlegene for å sikre at de dårligste pasientene regelmessig følges til fastlege for oppfølging somatisk og medikamentelt. FACT-team egner seg for denne typen oppfølging. FACT-team (= fleksible ACT-team) 4.10.2.4 : Det er feil at FACT-team ikke er etablert i Norge. Pr  15/3-2015 er det etablert FACT-team bl.a.  i Bydel Gamle Oslo, samt 2 FACT-team på Diakonhjemmet Sykehus /  Voksenpsykiatrisk avd. Vinderen.  Kronstad DPS i Bergen har også vedtatt å etablere FACT-team.

Incentivstruktur

De foreslåtte endringene i takster synes fornuftige, og NFA regner med at dette kan gi gode resultater slik som vi ser innenfor somatikken. Sannsynligvis bør spesialisthelsetjenestens incentiver dreies noe vekk fra utredning og diagnostikk og over mot behandling.

Tidlig intervensjon for barn og unge.

NFA ser ikke behovet for å etablere nye strukturer eller ordninger på dette området. NFA opplever at kommunehelsetjenestens økende fragmentering snarere medvirker til at barn blir gående for lenge uten tilstrekkelig diagnostikk, enn at det bedrer helsetjenesten for denne gruppen. Vi ser en utvikling i retning av medikalisering/psykiatrisering av barn. Vi opplever ikke at alvorlig psykisk syke barn blir gående veldig lenge uten hjelp slik vi er organisert i dag.

Pakkeforløp

NFA tror pakkeforløp er en god ide for de pasienter som har et standardiserbart behandlingsforløp, slik som kreftpasienter har. Vi har vansker med å se at dette er tilfelle for pasienter med psykiske lidelser. Mennesker med psykiske lidelser er en så heterogen gruppe at selv pasienter med samme diagnose kan ha svært forskjellige behov. NFA har mer tro på en generelt kortere ventetid til diagnostikk og behandling samt en tydeliggjøring av behandlingsforløpet etter de første diagnostiske konsultasjoner.

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen           Petter Brelin

Leder                                   nestleder