Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper

Til Legeforeningen

7. mai 2017

Direktoratet for ehelse ønsker innspill til utkast til standard for tjenestebasert adressering

I arbeidet med standard for tjenestebasert adressering del 1 og 2 ble det avdekket behov for tydelige krav til enhetlig bruk av tjenestetyper i adresseringen. Det ble derfor valgt å utarbeide en del 3 av standarden som omhandler krav til tjenestetyper. Høringsinstansene bes spesielt om å vurdere om tjenestetypene og virksomhetstypene er dekkende. Videre bes høringsinstansene vurdere om det vil være spesielt krevende å etterleve kravene i denne standarden. Det bør spesielt sees på effektivitet og pasientsikkerhet og svakheter og mangler bør helst kommenteres, og gjerne begrunnes med konkrete eksempler.

Norsk forening for allmennmedisin støtter arbeidet for en entydig adressering av elektroniske meldinger i helsevesenet. Vi er positive til det systematiske arbeidet som nå er gjort av ehelsediretoratet. Høringsbrevet er i et format og på et teknisk nivå som gjør det vanskelig tilgjengelig.. Vi har ikke kompetanse eller mulighet til å forutse alle konsekvenser av dette forslaget, vi vil melde tilbake dersom vi finner noe som er problematisk med når dette kommer i bruk. Det spørres spesifikt om relevante tjenestetyper.  Vi finner ingen foreslåtte tjenestetyper som ikke er riktige å ta med i dette forslaget, men vi vil finner det  vanskelig å si om alle nødvendige tjenestetyper er representert i dette forslaget.

Vi har noen refleksjoner rundt enkelte elementer i forslaget

  • Vi ønsker brystdiagnostikk som egen tjenestetype – det vil reflektere den kliniske virkelighet som vi finner i sykehusene der svulster i bryst håndteres i et brystdiagnostisk senter.
  • Det er viktig at endringer i adressering  ikke bryter vesentlig med tidligere struktur i meldingsutvekslingen slik at implementeringen blir avhengig av mye omprogrammeringsarbeide hos EPJ leverandørene som har begrenset kapasitet til slikt arbeide.
  • Ubesatt fastlegeliste er egen tjenestetype. Dette er potensielt problematisk siden det ikke sikrer at viktig informasjon som går til denne listen blir lest. Vi ønsker at direktoratet tenker over og informerer kommunene  om hvordan disse listene skal håndteres på en sikker og forutsigbar måte.

 

 Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                                                                                  
Leder