Høring - Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak

Til Legeforeningen

14. september 2014

Helsedirektoratet sendt «Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak» på høring sammen med utredningen om fremtidig spesialiststruktur. Helsedirektoratet oppfordrer høringsinstansene til å se disse to sakene i sammenheng.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) oppfatter dokumentet som en god oppsummering av status quo med en grundig (og ordrik) beskrivelse av omfanget av aktiviteten i norske mottak slik den er i dag, koblet med en del råd rundt organiseringen som sikkert kan være nyttig å reflektere rundt. Men vi er usikre på om dokumentet skal betegnes veileder. Vi finner få konkrete råd og ingen krav til akuttmottakene. Det settes ikke krav til hverken til ventetider i mottak, forløpstider, bemanning, størrelse av mottakene eller hva slags utstyr som skal være tilgjengelig. Dette dokumentet kan i liten grad brukes til en konkret evaluering av eget mottak for sykehusene.

Vi ønsker å kommentere enkelte punkter i den fremlagte veilederen:

-Ledelse i mottak.

Vi tror det er klokt av direktoratet å diskutere ledelse og å foreslå enhetlig ledelse i mottak. Vi kjenner mottakene i sykehusene som til dels lett kaotiske og i behov av stram og stringent ledelse.

Det er underlig at samtidig som direktoratet peker på behovet for enhetlig ledelse, åpner man opp for separat medisinsk faglig ledelse. Vi mener at dette er inkonsekvent. Alt som foregår i et mottak er medisinsk faglig, man kan ikke skille ut den medisinske aktiviteten og late som man fortsatt har enhetlig ledelse. Direktoratet må innse at den som leder en slik avdeling må besitte ledelses ansvar over hele avdelingen inkludert det medisinsk faglige.

Samarbeide med primærhelsetjenesten.

Det er gledelig å se at søkningen til norske akuttmottak til dels er vesentlig lavere enn søkningen i andre land. Vi tolker dette som at den norske primærhelsetjeneste med fastleger og legevakter fungerer godt, og at det ikke er mye unødige henvendelser til sykehusene i Norge.

Vi tror likevel det er et betydelig potensiale for forbedring i samarbeidet mellom fastleger, legevakter og akuttmottakene. Vi tror at med lettere tilgang på vurdering fra spesialister på sykehuset f.eks. ved poliklinikker med tilbud om halv-øyeblikkelig hjelp som kan ta i mot pasienten i løpet av et døgn, raskere tilgang på epikrise for fastlegen, elektroniske dialogmeldinger o.l. vil primærhelsetjenesten kunne avlaste akuttmottakene enda mer enn det som er tilfelle i dag.

En kapasitets- og kvalitets utvikling både av fastlegetjenesten og av legevaktene vil kunne bidra til å lette arbeidet for akuttmottakene.

Kompetanse i akuttmottak

Mange sykehus har i flere år gjort mye for å øke kompetansen i akuttmottak og flytte mer kompetente overleger til mottakene, men dette har man ikke lykkes godt med. Vi mener det er viktig å opprettholde fokus på dette. Rask og riktig diagnostikk og behandling sparer pasienten for unødige plager og helsevesenet for unødige utgifter. Direktoratet bør gi tydeligere føringer på at dette er viktig og komme med råd om hvordan man kan stimulere til e slik utvikling.  Vi tror også det er riktig å etterhvert utvikle et kompetanseområde for mottaksmedisin. Vi mener at et slikt kompetanseområde også ville kunne rekruttere interesserte allmennmedisinere til arbeide i akuttmottakene.  Vi vil her vise til vår uttalelse om behovet for breddekompetanse i høringen om spesialiststruktur.

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Petter Brelin

leder NFA                                           nestleder