Høringsbrev - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Til Legeforeningen

21. oktober 2016

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om at alle leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

I høringsnotatet foreslås det at kravet om spesialisering skal gjelde alle leger som tiltrer kurative stillinger i kommunen etter at kravet trer i kraft. Det foreslås at kravet skal tre i kraft fra 1. januar 2017. I høringsnotatet foreslås det ulike overgangsordninger for leger som allerede jobber i kommunen når kravet trer i kraft og endringer i regelverket knyttet til retten for å beholde tittelen "spesialist i allmennmedisin". Leger som av ulike årsaker ikke resertifiserer seg etter at de har gjennomført spesialiseringen, vil i medhold av forslaget kunne beholde spesialisttittelen.

Krav om spesialisering.

NFA er glad for at departementet nå foreslår at alle leger i kurative stillinger i kommunene skal være spesialister i allmennmedisin. Det allmennmedisinske fagmiljøet har i lang tid arbeidet for at dette kravet skal stilles til oss som arbeider i kommunene. Vi er sikre på at dette vil være et kvalitetsløft og at pasienter og kommuner vil ha glede av dette i fremtiden.

Godkjenning av spesialister fra andre land.

NFA ønsker å understreke at de spesialister som godkjennes må ha gjennomgått et reelt spesialiseringsprogram som innholdsmessig tilsvarer det norske. Norske pasienter må være trygge på de møter leger med riktig og lik kompetanse på norske fastlegekontorer.

Resertifisering

Vi støtter også departementets omlegging av resertifiseringen slik at alle som har hatt spesialiteten i allmennmedisin beholder denne selv om man ikke gjennomfører resertifisering. Det er en del allmennleger som går over i andre stillinger der de ikke arbeider kurativt/klinisk. Det er urimelig at disse mister spesialiteten mens andre spesialister i samme situasjon beholder denne tittelen. Vi mener at resertifisering er viktig for de som arbeider klinisk og støtter departementets forslag om dette. Vi er usikre på departementets formulering vedrørende de som har spesialistutdanning fra andre land: "Departementet mener at leger utdannet i et annet EØS-land, på lik linje med spesialister i allmennmedisin, bør "resertifisere" seg hvert 5. år." Vår usikkerhet er knyttet til bruk av anførselstegn i denne setningen. Vi vil understreke at også disse legene må gjennom ordinært, norsk resertifiseringsprogram.

Overgangsordninger.

NFA mener at alle som arbeider klinisk i norske kommuner bør stimuleres til å gjennomføre en spesialistutdanning. Vi ser at de som er i aktivt klinisk arbeide når kravet innføres kan pålegges denne utdanningen. Dette bør bare gjelde for de som er i klinisk arbeide. Ikke for alle andre som har allmennlegebevis. De som ikke er i klinisk virksomhet ved inntreden av dette påbudet og som senere i livet ønsker å gå inn i en fastlegestilling eller en annen klinisk stilling i kommunen, må utdanne seg til spesialister. I en slik situasjon er premissene ved inngåelse av avtale/arbeidsforhold klare for alle parter. Da bør det ikke tillates unntak fra hovedregelen. NFA mener at dette også må gjelde for de som allerede er under veiledning ved ikrafttreden av forskriften, også disse kan med rimelighet forventes å fullføre full spesialisering.

 

Med vennlig hilsen,

Petter Brelin

Leder