Høringssvar til Statens Legemiddelverk «Høring om opptak på byttelisten»

Til Legeforeningen

Dato: 18. februar 2018

Norsk Forening for allmennmedisins faggruppe for astma og kols jobber for at oppfølgingen av lungesyke i allmennpraksis skal være best mulig. Vi mener det sterk grunn til bekymring rundt forslaget om innføring av bytte av tørrpulverinhalator på apotek. Slik vi ser det medfører forslaget entydig dårligere behandling av en pasientgruppe der det allerede er store utfordringer i behandlingen. Gjennomføringen av en helhetlig oppfølging til denne pasientgruppen er betydelig dårligere enn for flere andre ikkesmittsomme sykdommer som kreft og diabetes. Dårligere oppfølging av astma gir dårligere sykdomskontroll og derigjennom økte kostnader. Dårligere oppfølging av kols gir dårligere etterlevelse og dermed økte kostnader og økt dødlighet.

Det foreligger en studie som ser på etterlevelse og bytte av inhalator på apotek. Mike Thomas og medarbeidere fant redusert astmakontroll etter bytte av inhalator. I TORCH-studien fant man doblet dødelighet og nesten doblet risiko for sykehusinnleggelse hos kols-pasientene med dårlig etterlevelse.

Statens Legemiddelverk viser til «Inhalasjonsveiledning i Apotek» og mener det skal avhjelpe problemet. Dette tiltaket burde komme som en forbedring av dagens oppfølging, ikke som en nødløsning for å bytte mellom inhalatorer som ser forskjellige ut, har forskjellige styrker og aktiveringsmekanismer. Det er flere apotek som ikke tilbyr inhalasjonsveiledning eller mangler lokaler (lokale medisinutleveringer på butikk osv). Nettapotekene har ikke noe slikt tilbud. Videre er dette ved kø og pågang på lokale apotek ikke alltid mulig å gjennomføre. I tillegg er det ofte andre enn pasienten som henter medisinen.

Flere studier har vist at over 70 % av pasientene gjør feil ved bruk av inhalasjonsmedisin. Dette påvirker sykdomskontroll, innleggelser på sykehus og livskvalitet. Det å gjøre bruk av inhalasjonsmedisin vanskeligere ved å bytte vil dermed gi betydelige kostnader.

Norsk Forening for allmennmedisins faggruppe for astma og kols anbefaler at forslaget om opptak på byttelisten trekkes og at man fokuserer på å bedre oppfølging av lungepasienter i allmennpraksis.

Mvh

Geir Einar Sjaastad

Leder Norsk Forenings for Allmennmedisins faggruppe for astma og kols