Høringssvar – Utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering fra Legeforeningens forskningsutvalg

Til Legeforeningen

5. november 2015

Legeforeningens forskningsutvalg som er et rådgivende organ for Sentralstyret har skrevet utkast til en rapport om forskningsfinansiering med tittelen «Kunnskap koster» og et policynotat som bygger på denne rapporten.

NFA støtter perspektivene som fremheves i rapporten og policynotatet. Infrastrukturen for klinisk allmennmedisinsk forskning i Norge er mangelfull. Planene om et praksisbasert forskningsnettverk i primærhelsetjenesten handler om å bøte på denne mangelen. NFA ønsker å løfte frem dette, både i rapporten og policynotatet. Derfor foreslår NFA følgende endringer.

 

Rapport

På side 25 der det står «Det har i flere år vært arbeidet …» bør teksten endres til  «Det har i flere år vært arbeidet med å opprette et praksisbasert forskningsnettverk i primærhelsetjenesten. Slike nettverk finnes i mange land med allmennmedisinsk forskning på høyt nivå. Slike nettverk rekrutterer praksiser til å delta jevnlig i forskningsprosjekter.  Slike nettverk letter og effektiviserer allmennmedisinsk forskning ved at de som ønsker å forske i allmennpraksis kan benytte seg av de ressurser og den infrastruktur som ligger i nettverket og organisasjonen som forvalter nettverket. Et slikt nettverk må være organisert med personell som understøtter rekruttering av pasienter i allmennpraksis og datainnhenting fra allmennpraksis. Dette letter arbeidet for klinikerne og skaper forutsigbarhet i forskningsprosessen. Derigjennom får man muligheter til å forske på flere problemstillinger og en bedre kvalitet i forskningen»

På side 42 der det nederst på siden står «…et nasjonalt register for kommunale helse- og omsorgstjenester og en ny instituttsektor…» bør det etter ordet omsorgstjenester legges til «etablering av praksisbasert forskningsnettverk».

 På side 43 der det øverst på siden står «Det er helt vesentlig at satsingen bygger på det beste …». Før denne setningen bør det legges til «Nye ressurser for forskning i primærhelsetjenesten må skaffes som friske midler. Det er en utfordring å opprette kanaler som kan ta imot ressurser og anvende dem til strategisk oppbygging av forskning innrettet mot kommunehelsetjenesten. Slike kanaler bør bygge på eksisterende strukturer.»

 

Policynotat

Under kulepunktet «Forskning innen allmennmedisin må styrkes» på side 1 bør det føyes til «Det bør opprettes et praksisbasert forskningsnettverk i primærhelsetjenesten.» På slutten av setningen «… som i dag er sterkt underfinansiert.» øverst på side 2 bør det føyes til «og lider under en betydelig mangel på infrastruktur for klinisk forskning.»

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin                                                                                     Stefan Hjørleifsson

Leder                                                                                                  Styremedlem