Høringsuttalelse – forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin (NCRP), kirurgi (NCSP) og medisin (NCMP)

Til Legeforeningen

6. april 2015

Helsedirektoratet har et pågående prosjekt hvor de går igjennom de helsefaglige prosedyrekodeverkene for spesialisthelsetjenesten. Hovedintensjonen med prosjektet er å få rendyrkede og utfyllende prosedyrekodeverk, slik at man får presise, oversiktlige og enhetlige prosedyrekodeverk. Pågående revideringsprosjekt, omfatter kun prosedyrer innenfor kirurg, medisin, radiologi og nukleærmedisin.

I det pågående samarbeidet mellom Legeforeningen og Helsedirektoratet i EPJ-løftet, blir EPJ i legekontor modernisert og utvidet med nødvendig funksjonalitet for dokumentasjon og pasientsikkerhet. Det er en forutsetning for videre EPJ-utvikling i legekontor, og for så vidt EPJ i helseforetak, at det utarbeides hensiktsmessige nasjonale standarder på en rekke områder. Norsk laboratoriekodeverk er et godt eksempel.

Det beskrives i høringsbrevet at de aktuelle prosedyrekodeverkene NCRP, NCSP og NCMP gjelder for spesialisthelsetjenesten. Det er bare delvis riktig.  Så lenge fastlegen mottar epikriser med henvisning til disse kodeverkene, og så lenge fastlegen også kan rekvirere en del av disse prosedyrene, er disse prosedyrekodeverkene aktuelle på tvers av behandlingsnivåene.  Fastlegens EPJ vil registrere og holde oversikt over relevante prosedyrekoder, og fastlegenes EPJ benytter allerede NCRP ved rekvirering av radiologiske undersøkelser. Å ha entydige nasjonale koder for prosedyrer innen radiologi, nukleærmedisin, kirurgi og medisin gjør det enklere for fastlegen å følge med på hva pasientene har gjennomgått av intervensjoner og undersøkelser.

Målsettingen om å lage dekkende og gjensidig utelukkende og kompletterende prosedyrekodeverk støttes. Ellers blir EPJ uoversiktlig, og prosedyrekodene mister mye av sin hensikt. Strukturen på de nye kodeverkene virker godt begrunnet. Vi vil understreke viktigheten av å gjennomgå dette med klinikere for å sikre at dette vil fungere i praksis. Det vises i høringsbrevet til referansegrupper, og de må bestå av aktive klinikere som bruker kodene til daglig, og som har erfaring med hvilke koder som fungerer godt, og hva som savnes eller kodes feil.

Elektronisk søkeverktøy FinnKode er et godt tiltak. I legekontor søkes det etter riktig ICPC-kode ved å skrive inn tekst, så kommer EPJ med forslag til ICPC-kode. For å tilrettelegge for riktig kodesetting, må søkefunksjonen være bygget opp på en romslig synonymordliste.  Den må forstå søketekst på både norsk, engelsk og latin, og godta både c og k. Det bemerkes at det ikke er konsekvent bruk av norsk eller latin i prosedyre-navnene i NCRP, NCSP og NCMP. Det benyttes Lever og Hals, og samtidig Torax, og ikke Thorax, og Pancreas, ikke Pankreas. Da er det ekstra viktig at søkefunksjonen ikke begrenser seg til de navnene, ellers blir den tungvinn å bruke, og en risikerer feil kodesetting.

Det er gledelig at Helsedirektoratet nå lager disse kodeverkene. Vi vil i den anledning få minne om at primærhelsetjenesten i lang tid har etterlyst nødvendig revisjon av diagnose- og prosedyrekodeverket ICPC -2. Rapportering fra primærhelsetjenesten vil måtte vente på at dette er på plass.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Susanne Prøsch

Leder                                                   referansegruppen for EPJ og elektronisk samhandling