Intern høring: Forslag til nytt policynotat Offentlig og privat helsetjeneste

Til Legeforeningen

29. april 2015

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) ser behovet for et policydokument om private helsetjenester. Vi er glad for at det understrekes at foreningen støtter et sterkt offentlig finansiert, solidarisk helsevesen der pasientens ressurser ikke skal være avgjørende for hvilke medisinske tjenester hun tilbys. Det fremlagte dokumentet gir en god beskrivelse av fordelene ved et privat supplement til det offentlige helsevesen. Vår erfaring med offentlig finansierte private spesialister er meget god. NFA støtter en fortsatt utvikling av dette tilbudet.

NFA mener at policydokumentet har en vesentlig mangel. Det skrives mye om de gode sidene ved private klinikker, men man diskuterer ikke de mer problematiske sider ved dette tilbudet, og man sier intet om de private klinikkenes plikter. Vår erfaring med de helprivate klinikkene er sammensatt. Disse klinikkene leverer ofte helsetjenester av god kvalitet, men vi opplever nok dessverre at enkelte av disse klinikkene tilbyr sine tjenester ganske ukritisk uten god prioritering av hva man skal behandle, hvilken utredning man skal benytte osv. Det er ingen tvil om at det er en tendens til at enkelte «overselger» sine tjenester ved å tilby unødig avanserte undersøkelser på relativt banale tilstander. Overdiagnostikk og behandling er et økende problem som bør belyses i dette dokumentet. Våre medlemmer opplever også at disse klinikkene ikke alltid er flinke til å samhandle med fastlegene og andre deler av helsetjenesten, og at det er varierende hvor flinke de er til å følge opp sine pasienter.

NFA mener at det i dokumentet må presiseres at det må stilles samme krav til kvalitet til private aktører som til de offentlige. De private klinikkene må ta større ansvar for oppfølgingen av tilstanden når de behandler pasienten, og at de må samarbeide med og informere pasientens fastlege om den behandlingen de har gitt. Det bør presiseres at man ikke nødvendigvis kan forvente at fastlegene/det offentlige helsevesen behandler komplikasjoner som tilstøter pasienten etter behandling i det private. Dersom man skal levere helsetjenester som betales av det offentlige, må det forventes at alle aspekter ved pasientens sykdom håndteres av de private aktørene. Når det er nødvendig må også private tilbydere stille på samarbeidsmøter med nav/fastlege/DPS og andre som tar over ansvaret for pasienten.

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Petter Brelin

Leder                                                   nestleder