Intern høring - Utkast til Legeforeningens statusrapport om legevakt

Til Legeforeningen

9. november 2014

Sekretariatet har i samarbeid med en referansegruppe oppnevnt av sentralstyret, utarbeidet utkast til statusrapport om legevakt. Legeforeningens statusrapporter er politiske rapporter tar for seg viktige og forsømte områder i helsetjenesten, og presenterer forbedringstiltak. Denne rapporten tar for seg legevakttjenesten.

Det er lagt ned et stort og viktig arbeid i denne rapporten. Styret i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har diskutert utkastet og konkludert med at vi i all hovedsak støtter forslagene til legeforeningens politikk slik de blir oppsummert i rapportens innledning.

Under punktet «Beredskap må lønnes» ønsker Norsk forening for allmennmedisin (NFA) flere konkrete eksempler på alternativer til dagens avlønning for å understøtte beredskap.  Vi støtter forslaget om fastlønn på natt, og ser det som hensiktsmessig at deler av aktiviteten på dag og kveld rettet mot beredskap også lønnes.

Rapporten omtaler i liten grad legevakttjeneste mot beboere på institusjon/sykehjem. Dette bør omtales i et eget kapittel, gjerne sett i sammenheng med kapittelet om KAD. Dette igjen er nøye knyttet opp til kapasitet og beredskap.

Rapporten nevner kort at Legeforeningen støtter Nklms råd om bachelorutdannet hjelpepersonell på legevaktsentralen under kapittelet «Behov for kompetent personell i legevaktsentralene». Kompetent personell med lokalkunnskap er kjernen i gode legevakter. Dette avsnittet bør bygges noe ut.

  

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           May-Lill Johansen

leder NFA                                           styremedlem