Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og oppfølgning av cancer thyroidea

Til Legeforeningen

28. august 2016

Helsedirektoratet har sendt på høring handlingsprogram for utredning, behandling og oppfølging av cancer thyroidea. Handlingsprogrammet har av naturlige og beklagelige grunner tatt tid å utarbeide.

Som kjent finnes det i dag pakkeforløp for denne kreftformen. I pakkeforløpet beskrives inngang til utredning, noe som er nyttig for fastlege eller den legen som fatter mistanke om diagnosen. Handlingsprogrammet viser til pakkeforløpet, og tar derfor  hovedsakelig for seg den spesialiserte utredningen og behandlingen. Videre sier handlingsprogrammet noe om oppfølging og omtaler både oppgavefordeling og det som må tolkes som oppgaveglidning.

Internasjonalt er tyroideakreft beskrevet blant de mest overdiagnostiserte krefttilstander vi kjenner til. En viktig kilde her er G Welch Overdiagnosed, hvor tilstanden er behørig omtalt og vurdert. Innføring av screening i Korea har gitt en kjent artikkel i NEJM 2014: N Engl J Med 2014; 371:1765-1767 November 6, 2014.

NFA har i flere jobbet mot overdiagnostisering. Vi er derfor glad for at det internasjonalt gjøres arbeid i tråd med dette, og at arbeidet med reklassifisering av benigne tilstander i fremtiden blir klassifisert som benigne.

NFA har en stor innvending;  Gruppen som har utarbeidet programmet er stor, men inneholder ikke fastlegerepresentant. Det er bekymringsfullt at direktoratet ikke finner det formålstjenlig å ha med en slik representant. Det har gått flere år og burde vært rom for å tenke tanken. For å utarbeide gode samhandlingsrutiner er det viktig at fastleger som er tiltenkt en rolle også blir delaktig. Det kommer ekstra uheldig ut når det i handlingsprogrammet står «Det er lagt vekt på at alle nødvendige faggrupper skal være representert og at gruppen består av fagfolk fra alle helseregioner.» Vi håper at manglende fastlegerepresentant er en glipp, og ikke utrykk for at direktoratet anser oss unødvendig i et slikt arbeid.

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin  

Leder

Torgeir Hoff Skavøy

Nestleder