Spørreundersøkelse om revisjon av LAR-retningslinjen

Til Helsedirektoratet
ved Gabrielle Welle-Strand

27. august 2015

Helsedirektoratet har sendt ut et spørreskjema om hvilke deler av LAR-retningslinjen som bør revideres. Svarene på spørreskjemaet vil være et viktig grunnlag når Helsedirektoratet starter prosessen med å revidere LAR-retningslinjen i høst.

Generelle kommentarer

Det er problematisk at en revisjon av en viktig behandlingsretningslinje i så stor grad begrenses. Antallet punkter hver høringsinstans kan prioritere er svært lavt, og det legges ikke opp til en revisjon som skal fange opp eventuelle mangler i retningslinjen, eller problemer med innretningen.

 

Ett viktig poeng er samarbeidet i ansvarsgruppen. Ansvarlig lege i spesialisthelsetjenesten må involvere fastlegen og resten av ansvarsgruppen underveis. I stabile faser er møter 1-2 ganger i året tilstrekkelig, men før langvarig stabilitet er oppnådd, og ved eventuelle tilbakefall, kreves hyppigere møter. Endringer i utlevering eller dose etter ferdig opptrapping og stabilisering, samt planlegging av annen utredning og behandling, bør være forankret i ansvarsgruppen.

Sammen om mestring, og ROP-retningslinjene, bør være et viktig grunnlag for rehabiliteringsarbeidet også i LAR.

Konkrete kommentarer

Benzodiazepiner er et vanskelig felt, hvor det trengs mer forskning. Her er det viktige dilemmaer, og stort behov for mer kunnskap.  Dette gjelder også yngre pasienter. Andre viktige områder er sammensatte lidelser, både psykiatrisk og somatisk, og drop out problematikk. De nye drop out teamene er også relevante i LAR-sammenheng.

 

En del pasienter ønsker etter hvert å avslutte LAR. Her trengs det en mer åpen innstilling, og mer kunnskap. Retningslinjene bør inneholde noe om når dette kan være aktuelt, og hvordan en god nedtrapping og seponering bør planlegges. Det er en situasjon med stor potensiell risiko, derfor er det viktig mer kunnskap om mulige suksesskriterier, både angående pasienten og prosessen.

 

Retningslinjen må samkjøres med oppdaterte retningslinjer for førerkort og for utlevering i LAR.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                   Torgeir Gilje Lid

Leder                                      ref. gr. rusmedisin