Tilbakemelding på henvisning

Til Legeforeningen

Dato: 20. februar 2018

eHelsedirektoratet hører forslag til standarder for melding om henvisning. De peker på at helse- og omsorgstjenesten har etterspurt funksjonalitet for å kunne motta informasjon om resultatet av vurderingen av mottatt henvisning. Denne standarden dekker dette behovet, og understøtter samtidig pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften som sier at henvisende instans skal få samme informasjon som pasienten i forbindelse med vurdering av en henvisning mottatt i spesialisthelsetjenesten.

Det er fire alternative standard beskrivelser av status:

1 Innkalling til behandling

2 Informasjon om behandling

3 Henvisningen er videresendt

4 Henvisningen er avvist

NFAs vurdering

1. Kategoriene som er valgt synes dekkende. Vi stiller imidlertid spørsmål ved samspillet mellom vanlige dialogmeldinger med spørsmål om supplerende opplysninger til henvisningen og denne tilbakemeldingen om henvisning, som representerer en statusmelding.

Burde det vært en kategori for «under vurdering – avventer supplerende opplysninger»?

2. Det er riktig at vi som leger har etterlyst en mulighet for å enkelt følge med på hvilken status vår pasient har i sin reise gjennom spesialisthelsesystemet – en slags «sporing av pakke i posten». Gjennom Vestlandspasienten har pasientene fått dette for forløpet mellom fastlege og spesialist, men foreløpig ikke for henvisninger innenfor spesialisthelsetjenesten eksempelvis når en sykehusspesialist henviser til et annet sykehus eller en annen avdeling på samme sykehus. Dette sies å være under arbeid i Helse Vest, og vil bli implementert i Helsenorge når det er klart.

3. Tilbakemelding på henvisning er et skritt i riktig retning, men vår viktigste tilbakemelding er at denne opplysningen ikke må sendes til legens innboks uten at den innebærer et krav eller ønske om en aktiv handling fra legen. Våre innbokser må forbeholdes viktig informasjon som har konsekvens for prioritering av arbeid. «Til informasjons meldinger» må gå rett i EPJ uten å spamme ned legen. Denne meldingen er i samme klasse som slettede resepter og utleveringsmeldinger.

Tilbakemeldingen kan være nyttig når legen aktivt leter etter den gjennom oppslag. Det vil si at man finner den når den trengs. Dette kunne også løses som i Vestlandspasienten ved oppslag når nødvendig.

Vi gjør oppmerksom på at høringsfristen fra Legeforeningen er satt til 21 februar, men eHelsedirektoratet har satt 20. februar.

Med hilsen for NFA

Tor Carlsen
Sekretariatsleder

Kjartan Olafsson
Styremedlem