Referat fra NFDVs generalforsamling i Göteborg 8.6.2019

Referat fra generalforsamling i Norsk forening for dermatologi og venerologi 2019

Tilstede:          >40 medlemmer

Tidspunkt:       Onsdag 8.5.2019 kl. 09:00-12:00

Sted:               Drottningporten 2, Clarion Hotel Post, Göteborg

Følgende saker ble gjennomgått:

 1. 1.      Godkjenning av innkalling.

Innkallingen ble godkjent.

 1. 2.      Valg av møteleder

Jürgen Funk ble valgt til møteleder.

 1. 3.      Godkjenning av saklisten

Saklisten ble gjennomgått og godkjent med mindre endringer.

 1. 4.      Valg av referent og tellekorps

Czarek ble valgt som referent. Mari Løset og Ingrid Snekvik ble valgt som tellekorps.

 1. 5.      Styrets årsmelding

Petter gjennomgikk styrets årsmelding og besvarte spørsmål. Årsmeldingen ble godkjent.

 1. 6.      Regnskap for 2018 og budsjett for 2020

Thor Henry presenterte regnskapet for 2018. Regnskapet ble godkjent.

Thor Henry presenterte styrets forslag til budsjett for 2020. Budsjettet ble vedtatt.

 1. 7.      Honorar til leder

Styret anbefalte å øke årlig honorar for leder fra kr. 20.000 til kr. 30.000. Forslaget ble enstemmig godkjent.

 1. 8.      Bruk av alternativ logo

Styret presenterte forslag til ny NFDV-logo, med Hudlegeforeningen som tilleggsbetegnelse til NFDV inkorperert i logoen. Det kom flere innspill, de fleste negative.  

 1. 9.      Rapporter fra kurskomité, forskningsutvalg, kvalitetsutvalg og UEMS

Alexandros Stefou presenterte kurskomiteens rapport for 2018 og foreløpige planer for 2019.

Eidi Christensen presenterte forskningsutvalgets rapport for 2018/19 og anmodet især flere LIS-leger om å delta på forskningsseminarene.

Ragnar presenterte Kvalitetsutvalgets rapport for 2018/19.

I fravær av de norske UEMS-representantene Turid Thune og Øystein Grimstad presenterte Petter kort hva UEMS representerer.

10.   Rapport fra spesialitetskomiteen

Eidi Christensen presenterte spesialitetskomiteens rapport for 2018. 11 nye spesialister ble godkjent. Komiteen er bekymret for en økende nedskalering av sengepostene.

11.   Rapport fra EADV

I fravær av EADV-representant Linos Tzellos presenterte Petter EADVs rapport for 2018/19. NFDV-medlemmer anmodes om å melde seg inn i EADV.

12.   Forslag til endring i vedtektene

I forbindelse innføringen av et faglandsråd i Legeforeningen, der NFDV har én representant, kreves en endring i NFDVs vedtekter. Forslaget til vedtektsendring ble enstemmig vedtatt.

13.   Valg for perioden 1.9.2019- 31.8.2021

Ellen Bjørge presenterte valgkomiteens innstilling til styre, forskningsutvalg, nettredaktør, kurskomite og kvalitetsutvalg for perioden 1. september 2019- 31. august 2021:

Styret:

Katarina Z. Stangeland, Stavanger (leder)
Thor Henry Andersen, Ålesund
Jan Cezary Sitek, Oslo
Ingeborg M. Bachmann, Bergen (ny)
Linn Landrø, Oslo (ny)

1. vara: Ellen Bjørge, Trondheim (ny)
2. vara: Kjersti Danielsen, Tromsø

Forskningsutvalget:

Eva M. Rehbinder, Oslo (leder)
Ellen H. Modalsli, Trondheim (ny)
Adel Olasz, Tromsø
Emilia Hugdahl, Bergen (ny) 

Nettredaktør:

Flora Balieva, Stavanger

Kurskomiteen:

Aleksander Stefou, Halden (leder)
Kristian Enerstvedt, Haugesund
Inger Marie Skoie, Stavanger
Siri Kratter Abrahamsen, Oslo (ny)
Christian Dotterud, Trondheim (ny)
Anne Marte Henriksen, Tromsø (ny)

Kvalitetsutvalget:

Ragnar Faye, Oslo (leder)
Kristine Åsheim, Bergen
Kristin Halvorsen Hortemo, Oslo (ny)

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

14.   Ny valgkomité

Styret foreslo Rita Grude Ladstein, Jon Helge Bonesrønnng og Petter Gjersvik som valgkomité for perioden 2019-2021. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

15.   Forslag til anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved hidradenitis suppurativa

Kjersti Danielsen presenterte utvalgets forslag, som var sendt alle medlemmer forut for generalforsamlingen. Adalimumab anbefales som 2. valg ved indikasjon for systemisk terapi. Registrering av alle HS-pasienter, uansett alvorlighet, i HISREG er obligatorisk og ble ettertrykkelig anmodet om.  Forslag til indikasjonsstilling for kirurgisk behandling er beskrevet i dokumentet.

Det kom flere innspill, bl.a. en anmodning om mer presise skåringangivelser for indiksjon for biologisk behandling og å legge terskelen for biologisk behandling noe høyere.

Utvalget vil utarbeide et revidert forslag basert på innspillene og sende dette til Petter.

16.   Forslag til anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved atopisk dermatitt

Marit Saunes presenterte utvalgets forslag, som var sendt alle medlemmer forut for generalforsamlingen. Indikasjon for biologisk behandling anbefales ved EASI >20 (alvorlig AD) og POEM >16 og DLQI >10, med unntaksmuligheter kun for EASI-kravet. Krav til gjennomgått annen systemisk behandling står åpent. Det tilkom flere innspill, men ingen innsigelser til anbefalingene.

17.   Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.

Etter generalforsamlingen møtte representanter fra Novartis og Galderma for å dele ut priser og stipender.

 • Novartis-prisen for beste forskningsartikkel i 2018 ble tildelt Ingrid Snekvik
 • Galdermaprisen til yngre forfattere ble delt mellom Olav Sundnes, Eva M. Rehbinder og Adel Olasz
 • Novartis-stipend ble delt mellom Hilde Vindenes, Silje Solberg og Anne Lise Helgesen
 • NFDVs reise- og forskningsstipend ble tildelt Eidi Christensen, Mari Løset, Silje Solberg og Silje Mikalsen.

Referat ved JCS 12.5.2019, gjennomgått av PG 23.5.2019 og godkjent av styret 4.6.2019