Norsk forening for dermatologi og venerologi

2020

NFDV Reisestipend- Forlenget frist

8. mai 2020

Til alle medlemmer av NFDV:


Det er stor usikkerhet med om eller hvor, det er og blir mulig til å reise/hospitere.

Men vi håper ting forandres og styret lyser med dette ut stipender inntil. 80.000 kr til forskning og fagutvikling, slik som:


Kurs i utlandet
Studieopphold i forbindelse med forskning
Annen hospitering i utlandet
Innkjøp av driftsmidler til forskning
Deltakelse på kongresser, spesielt ved egne presentasjoner
Publiseringsavgift ved forskningsartikler

Alle medlemmer av NFDV kan søke. Hver søker kan maksimalt søke om kr. 20 000. 

Søknad med budsjett og kort beskrivelse av hva beløpet skal brukes til, sendes per e-post til ingeborg.margrethe.bachmann@helse-bergen.no snarest mulig og ikke senere enn 01.06.2020


Styret vil vurderer søknadene på sitt møte i juni, og tildelingene vil bli offentliggjort på NFDVs årsmøte som blir avholdt til høsten


For styret i NFDV:

Katarina Zak Stangeland