Novartis stipend

Novartis-stipend

for formidling av dermatologisk

kunnskap og forskning vår 2020


Novartis-stipendet ble opprettet i 2014 av Novartis Norge AS for å fremme

formidlingen av kunnskap og forskning om hud- og veneriske sykdommer i Norge.

Stipendet kan søkes av medlemmer av Norsk forening for dermatologi og

venerologi (NFDV) til prosjekter og presentasjoner som formidler kunnskap

og forskning om hud- og veneriske sykdommer. Formidlingen kan være rettet

til pasienter, pårørende og allmennhet, men også til beslutningstakere, hudleger

og andre leger.

 

Mottagere av stipendet må være ansatt i helseforetak/universitet.

Stipendet kan brukes som støtte til hospitering/forskningsopphold i utlandet.

Stipendet kan ikke benyttes som støtte til kongressdeltagelse (inklusive reising).

 

Stipendet er på til sammen kr 50 000 og kan tildeles én søker eller deles

mellom 2-3 søkere.

 

Søknad sendes til styret i NFDV v/ Katarina Zak Stangeland til

kzstangeland@gmail.com snarest mulig og ikke senere enn 1. mai 2020.

Stipendmottaker(e) utpekes av et stipendstyre med tre medlemmer oppnevnt av

styret i NFDV. Tildelingen vil skje på foreningens generalforsamling

som nå pga Convid-19 er utsatt til høsten

Novartis-stipendet vår 2019

Novartis Norge AS • PB. 4284 Nydalen • 0401 Oslo

Tlf: 23 05 20 00 • Faks: 23 05 20 69 • www.novartis.no

NO2002120541