Sanofi stipend 2020

Til alle medlemmer i NFDV,

Til tross for det avlyste høstmøte utlyser Sanofi forsknings stipend som vil bli utdelt på den virtuelle generalforsamlingen

Sanofi Genzymes forskningsstipend innen atopisk dermatitt

Formål  

Forskningsstipendet tildeles av Sanofi Genzyme, med formål om å fremme norsk forskning for bedret forståelse eller behandling av atopisk dermatitt. 

Forskningsstipendet er for 2020 på til sammen inntil 200 000 kroner og kan gis til forskergrupper for hel- eller del finansiering av ett eller inntil to forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under NFVD generalforsamlingen og stipendvinner får i tillegg et særskilt diplom fra Sanofi Genzyme. 

Søkere og søknadsprosess 

Prisen kan tildeles forskningsgrupper ved universitetene eller helseforetakene. Prosjektansvarlig institusjon defineres som søker, og søknaden skal anbefales av forskningsansvarlig ved institusjonen, som påtar seg det administrative ansvaret ved tildeling av stipendet. Prosjektleder står som formell mottaker av stipendet, og vil få tildelt diplomet.   

Søknaden (på norsk eller engelsk) skal utformes som ett PDF-dokument og inneholde søknadsbrev, fulgt av prosjektbeskrivelse inkludert referanser og budsjett, CV for søker og evt. veileder/mentor med publikasjonsliste for de siste 5 år (maksimalt 4 sider), samt godkjennelse fra forskningsansvarlig ved søkers institusjon. Ufullstendige søknader kan avvises av komiteen. Prosjektet skal innhente nødvendige tillatelser/godkjenninger fra eksempelvis Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og personvernombud ved aktuelle søkerinstitusjon. 

Søknad sendes til styret i NFDV v/ nestleder Ingeborg Bachmann ingeborg.margrethe.bachmann@helse-bergen.no som distribuerer denne til stipendkomiteen. 

Søknadsfrist 16/9-2020

Søknadene behandles konfidensielt av en uavhengig stipendkomité utnevnt av NFDV bestående av 4-6 medlemmer offentliggjort på NFDV sine nettsider, med spesialkompetanse innenfor dermatologi og atopisk dermatitt. Habilitetsspørsmål ved enkeltsøknader avgjøres av komiteen.   

Søknader skal vurderes etter prosjektets originalitet og kvalitet, søker og forskningsmiljøets kvalitet og gjennomføringsevne, samt prosjektets nyttepotensiale. 

Stipendkomiteen meddeler beslutning om tildeling til NFDV som informerer prisvinner og Sanofi Genzyme med informasjon om prosjekt(er). 

Bruk av forskningsstipendet 

Stipendvinner skriver kontrakt med Sanofi Genzyme og stipendbeløpet betales til stipendvinner. 

Midlene kan kun brukes til de formål som er anført i søknaden. Dersom midlene ikke har blitt brukt i henhold til søknaden, kan tilbakebetaling kreves. Midlene kan ikke brukes til deltakelse på kongresser, eller brukes i prosjekter som innebærer klinisk medikamentell forskning. 

Rapportering og offentliggjøring 

En rapport om resultater samt avvik fra opprinnelig søknad må sendes inn av prosjektleder til NFDV og Sanofi Genzyme. Prosjektleder plikter i henhold til kontrakten å nevne at støtte er mottatt fra Sanofi Genzyme i de sammenhenger prosjektet blir diskutert offentlig. 

Fra 2015 vil midler mottatt av bla. helseforetak offentliggjøres på hjemmesidene til Sanofi Genzyme. Sanofi Genzyme forutsetter videre at stipendvinner kommer til Sanofi Genzyme og gir en presentasjon av forskningsprosjektet.