Skabb- status for behandling

Til alle medlemmer i NFDV, 

Skabb epidemien er et gjentagende tema og stort problem i Norge.

Det har vært fokus på skabb i legetidsskriftet, samt også i ulike lokale aviser og i det siste artikkel i VG.

Styret i NFDV har hatt en pågående dialog med Helfo og Helsedirektoratet vedrørende skabb og behandling gjennom det siste året.

Det har vært noen fremskritt som Scatol på blå resept samt nå mulighet for å skrive ut Tentuex (disulfiram og benzoylbenzoat) i Norge.

Dessverre er vi ikke i mål for å kunne gi våre pasienter en god nok behandling.

Vi ser stadig behandlingssvikt av ulike årsaker.

Dette er et svært omfattende problem som dessverre ikke har en enkel løsning. 

Styret i NFDV har derfor bedt om å få dele den siste korrespondansen vi har hatt med HDir, med medlemmene i NFDV for å oppklare hvor vi står, og hva situasjonen er: 

Det er mulig å søke om individuell stønad til reseptfrie legemidler, slik som Nix og Benzoylbenzoat NAF. Det vil da gjøres en vurdering om det kan gjøres unntak fra det generelle kravet om reseptpliktig legemiddel. En de øvrige vilkårene for stønad må også være oppfylt, slik som krav til langvarighet av behandlingen og krav om alvorlig sykdom. Men førstelinjebehandling dekkes ikke. Hverken med enkeltlegemidler eller kombinasjonsbehandling. Andre- (og evnt. tredje hvis behov) linjebehandling kan dekkes.

Siden vi møttes har Legemiddelverket ferdigstilt metodevurderingen for Scatol. I den vurderingen har de lagt til grunn at kun annenlinjebehandling, d.v.s. hos personer som har forsøkt førstelinjebehandling uten å oppnå effekt, oppfyller kravene til langvarig behandling og alvorlig sykdom. Denne vurderingen deles av Helsedirektoratet/Helfo, og er også lagt til grunn for søknader om individuell stønad. Krav til alvorlig sykdom og langvarig behandling er felles for både individuell stønad og forhåndsgodkjent bruk på blåresept. Helfo stiller derfor krav til at man har forsøkt førstelinjebehandling før det kan gis stønad til annenlinjebehandling. 

Søknader om bruk av Nix, Benzoylbenzoat NAF, Scatol, Tenutex eller kombinasjoner av disse til bruk i førstelinjebehandling blir derfor avslått av Helfo.

En annen utfordring med regelverket for individuell stønad (§ 3) og forhåndsgodkjent bruk (§ 2) på blåresept er at det ikke er hjemmel for å dekke (forebyggende) behandling av friske personer (uten sykdom). Det innebærer at det ikke kan gis stønad/refusjon for personer i husholdningen som ikke er smittet (enda). Dette er uheldig med tanke på god smitteforebygging av skabb, og behandling som er i tråd med FHIs anbefalinger.

Både Helsedirektoratet/Helfo og Legemiddelverket har mottatt flere henvendelser som er bekymringsfulle med tanke på personers lidelse og økonomiske belastning. Særlig er dette knyttet til personer med økonomiske utfordringer. Vi ser også at ordningen med individuell stønad og forhåndsgodkjent refusjon på blåresept ikke vil kunne dekke behovet for å kunne sikre dekning til utgifter i tråd med faglige anbefalinger fra FHI, og for å bukt med den uttalte forekomsten av skabb i samfunnet. Legemiddelverket og Helsedirektoratet har derfor sammen sendt en henvendelse til Helse- og Omsorgsdepartementet hvor vi redegjør for utfordringene med blåreseptordningens § 2 og § 3, og anbefaler at det vurderes å åpne for at skabbehandling kan dekkes etter § 4 i blåreseptordningen (smittsomme sykdommer). Det vil kreve forskriftsendringer (at skabb føres opp som en allmennfarlig smittsom sykdom i tilhørende forskrift, og/eller at skabbehandling føres opp som en behandling av smittsom sykdom i blåreseptforskriftens § 4 som det kan ytes refusjon til. § 4 i blåreseptforskriften åpner allerede i dag for forebyggende behandling av friske personer som står i fare for å bli smittet av omgivelsene. Kravene om alvorlig sykdom og langvarig behandling gjelder heller ikke for § 4. 

HOD har allerede gitt signaler om at de vil gi et oppdrag til relevante aktører for å se på denne muligheten

Angående tidsaspektet for overføring til § 4, så vil det nok ta noe tid ettersom det kreves en forskriftsendring. Men HOD er klar over utfordringene som gjelder allerede nå (det er også Legemiddelverket, Helsedirektoratet og FHI), så det vil forhåpentligvis gjøres raskt. Utover det er det vanskelig å si. Vi har ikke fått noe oppdrag fra HOD enda, kun et signal om at det vil komme. 

Styret i NFDV vil fortsette kontakten og dialogen, men det ser ut at vi foreløpig venter på tilbakemelding fra Helse- og Omsorgsdepartementet

På vegner av styret

Katarina Zak Stangeland, leder