Norsk forening for dermatologi og venerologi

2021

veiledende uttalelse om kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling – merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-2.

18. mars 2021

Til alle medlemmer i NFDV, 

Styret har blitt kontaktet av noen medlemmer som var usikre på tolkningen av ordlyden i den nye MVA loven som ble innført 1/1-2021. 

Flere foreninger har sammen med legeforeningens jurister tatt dette videre både til finansdepartementet og skatteetaten. 

Avklaring og veiledning knyttet til vilkåret:

«dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og er finansiert helt eller delvis av det offentlige» i merverdiavgiftsloven § 3-2 annet ledd.

NFDV har fått følgende svar fra skatteetaten: 

Omsetning og formidling av helsetjenester er unntatt fra loven, herunder tjenester som ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, jf. mval. § 3-2 første ledd.

Det står i punkt 3-2.3 i Merverdiavgiftshåndboken for 2020:

"Helsepersonelloven §§ 48 og 49 regulerer hvilke yrkesutøvere som må ha autorisasjon eller lisens. Hovedformålet med autorisasjonsordningen for enkelte yrkesgrupper er å ivareta pasienters sikkerhet, dvs. at autorisasjonen skal sikre at de enkelte yrkesgrupper har de nødvendige kvalifikasjoner for yrket. Autorisasjonen innebærer at yrkestittelen er beskyttet. [...]

Det er en forutsetning for at unntaket skal få anvendelse at tjenesten som vedkommende helsepersonell yter er av en slik art at den naturlig faller innenfor rammen av yrkesgruppens virksomhet [...]

Avgiftsunntaket for helsetjenester er ikke betinget av at tjenesteyter har avtale med en kommune eller fylkeskommune om driftstilskudd til privat praksis. Det betyr at også tjenesteytere uten driftstilskudd og/eller refusjonsavtale omfattes av unntaket dersom den tjeneste de tilbyr ellers er unntatt.

Forutsetningen for at arbeidet som utføres av privatpraktiserende hudspesialister utenfor sykehus og uten kommunal driftsavtale i Norge skal anses som en helsetjeneste og komme inn under unntaket i mval. § 3-2 første ledd, er at behandlingen er nødvendig og kan begrunnes medisinsk. Det at nødvendig og faglig medisinsk begrunnet inngrep eller behandling også har en (viss) kosmetisk (bi)effekt eller at man ved behandlingen benytter teknikker som også benyttes innenfor kosmetisk kirurgi, innebærer ikke at behandlingen som sådan skal bli å anse for kosmetisk kirurgi eller kosmetisk behandling etter merverdiavgiftsloven.

Tolkningssvar fra finansdepartement finner dere her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-3-2-kosmetisk-kirurgi-og-kosmetisk-behandling/id2837137/

mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV