Abbvie Forskningsstipend

Til alle forsknings interesserte medlemmer,

Dessverre kort frist, men vi er heldige å ha et ekstra stipend som kan brukes for å støtte norsk forskning

Formål

Forskningsstipendet tildeles av NFDV med støtte fra AbbVie, med formål om å fremme norsk forskning for bedret forståelse eller behandling av immunologiske hudsykdommer.

Forskningsstipendet er for 2022 på til sammen inntil 25000 norske kroner og kan gis til forskergrupper for hel- eller delfinansiering av ett eller inntil to forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under NFVD Høstmøtet og stipendvinner får i tillegg et særskilt diplom fra AbbVie.

Søkere og søknadsprosess

Prisen kan tildeles forskningsgrupper ved universitetene eller helseforetakene. Prosjektansvarlig institusjon defineres som søker, og søknaden skal anbefales av forskningsansvarlig ved institusjonen, som påtar seg det administrative ansvaret ved tildeling av stipendet. Prosjektleder står som formell mottaker av stipendet, og vil få tildelt diplomet.

Søknaden (på norsk eller engelsk) skal utformes som ett PDF-dokument og inneholde søknadsbrev, fulgt av prosjektbeskrivelse inkludert referanser og budsjett, CV for søker og evt. veileder/mentor med publikasjonsliste for de siste 5 år (maksimalt 4 sider), samt godkjennelse fra forskningsansvarlig ved søkers institusjon. Ufullstendige søknader kan avvises av komiteen. Prosjektet skal innhente nødvendige tillatelser/godkjenninger fra eksempelvis Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og personvernombud ved aktuelle søkerinstitusjon.

Bruk av forskningstipendet

Stipendvinner skriver kontrakt med NFDV og stipendbeløpet betales til stipendvinner.

Midlene kan kun brukes til de formål som er anført i søknaden. Dersom midlene ikke har blitt brukt i henhold til søknaden, kan tilbakebetaling kreves. Midlene kan ikke brukes til deltakelse på kongresser.

Søknad sendes til styret i NFDV v/ Katarina Zak Stangeland kzstangeland@gmail.com som distribuerer denne til stipendkomiteen.

Alle som søker får mail som bekrefter at søknaden er mottatt.

Søknadsfristen settes til 01.11.2022

Søknadene behandles konfidensielt av en uavhengig stipendkomité utnevnt av NFDV bestående av 4-6 medlemmer offentliggjort på NFDV sine nettsider. Habilitetsspørsmål ved enkeltsøknader avgjøres av komiteen. AbbVie har ingen rolle i vurdering av søknader eller utvelgelse av stipendvinner.

Søknader skal vurderes etter prosjektets originalitet og kvalitet, søker og forskningsmiljøets kvalitet og gjennomføringsevne, samt prosjektets nyttepotensiale.

Stipendkomiteen meddeler beslutning om tildeling til NFDV som informerer prisvinner og AbbVie.

Rapportering og offentliggjøring

En rapport om resultater samt avvik fra opprinnelig søknad må sendes inn av prosjektleder til NFDV og AbbVie. Prosjektleder plikter i henhold til kontrakten å nevne at støtte er mottatt fra NFDV med støtte fra AbbVie i de sammenhenger prosjektet blir diskutert offentlig.

mvh

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV