Blåresepsaken

Til alle medlemmer i NFDV, 

Styret har mottatt henvendelser fra medlemmer om NFDV skal komme med råd og anbefalinger for hvordan hudlegene i Norge skal forholde seg, med hht den nye blåreseptordningen.

Som alle vet heter det i ny forskrift fra 1 januar 2022 at leger risikerer å bli personlig bøtelagt dersom de foreskriver en medisin på blå resept i strid med regelverket.

Saken er omfattende og alle leger i Norge berøres av loven.

Legeforeningen er sterkt uenig i bøtlegging som virkemiddel, og sendte 14/1 et brev til helseminister Ingvild Kjerkol med krav om reversering av forskriften.

Det ble bedt en tilbakemelding innen fredag 21.1.22.

https://www.legeforeningen.no/contentassets/904c7fb4d5a74264b406a539b823ca98/overstredelsesgebyr-for-foreskrivning-av-blaaresept.pdf

Saken ble diskutert på Legeforeningens lederseminar den 19/1-2022, der leder for NFDV var til stede, og det var håp om rask avklaring, men lite konkret hvordan vi skulle forholde oss i de ulike fagforeningene.

Fredag 20/1-2022 vedtok sentralstyret å godta en forespørsel fra ministeren om utsatt frist til starten av inneværende uke.

Helseministeren har imidlertid ikke kommet med tydelige signal om fullstendig reversering av lov og forskrift, og president Anne- Karin Rime i legeforeningen kom 26/1-2022 med følgende uttalelse:

– Vi råder derfor våre medlemmer til å begrense forskrivning på blå resept til et minimum, og i stor grad overlate til Helfo å vurdere om pasienten har rett til denne stønaden.

Den enkelte lege må særlig vurdere sårbare pasientgrupper som ikke vil være i stand til å søke refusjon hos Helfo.

Legeforeningen håper at denne aksjonen vil presse gjennom en lovendring. 

Ved å være lojale til legeforeningen og støtte aksjonen, står vi sterkere sammen!

NFDV styre anbefaler alle medlemmer å følge med på legeforeningens side som fortløpende oppdateres: 

https://www.legeforeningen.no/politikk-og-samfunn/blareseptsaken/

Der kan man finne hvordan man kan føre journal på en enkel måte når man skriver ut hvit resept i stedet for blå resept, samt informasjonsskriv med skjema, til pasientene.

Mvh 

Styret i NFDV