NFDV stipend for forskning og fagutvikling

Til alle medlemmer av NFDV, 

Styret ønsker med dette lyse ut NFDV stipend for forskning og fagutvikling på til sammen opptil kr. 100.000.

Stipendet skal i utgangspunktet bare brukes til fagutvikling eller forskning som arbeidsgiver ikke kan forventes eller ikke er i stand til å finansiere som f eks 

Kurs i utlandet
Studieopphold i forbindelse med forskning
Annen hospitering i utlandet
Innkjøp av driftsmidler til forskning
Publiseringsavgift ved forskningsartikler

Alle medlemmer av NFDV kan søke. 

Hver søker kan maksimalt søke om kr. 30 000. 

Iht. norsk lov vil tildelinger bli meldt Skatteetaten uten skattetrekk. Skattefritak forutsetter at beløpet blir brukt til det oppgitte formålet innen utgangen av det året utbetalingen skjer. De som får tildelt midler, må melde tilbake til styret at pengene er brukt som planlagt.


Søkere bes om å begrunne søknaden godt.

Søknad med budsjett og kort beskrivelse av hva beløpet skal brukes til, sendes per e-post til ingeborg.bachmann@helse-bergen.no  snarest mulig og ikke senere enn 16/4.

Tildelingen av reisestipend vil offentliggjøres under generalforsamlingen i Oslo 20/4-2023

På vegne av styret

Katarina Zak Stangeland, leder