NFDV stipend forskning og fagutvikling

Til alle medlemmer av NFDV, 

Styret ønsker med dette å minne om utlysning av NFDV stipend for forskning og fagutvikling på til sammen opptil kr. 100.000.

Det kan søkes om stipend til hospiteringsopphold, forskning eller annen fagutvikling som arbeidsgiver ikke nødvendigvis kan forventes å finansiere fullt ut, som f.eks.:

Kurs i utlandet (ikke ordinære kongresser)
Studieopphold i forbindelse med forskning
Annen hospitering i utlandet
Innkjøp av reagenser/driftsmidler til forskning
Publiseringsavgift ved forskningsartikler

Ordinære kongresser/møter omfattes ikke av stipendordningen.

Alle medlemmer av NFDV kan søke. Hver søker kan maksimalt søke om kr. 30 000. 

I følge norsk lov vil tildelinger bli meldt Skatteetaten uten skattetrekk. Skattefritak forutsetter at beløpet blir brukt til det oppgitte formålet, helst innen utgangen av det året utbetalingen skjer.

NB! Nytt av året er at stipendet utbetales i etterkant av gjennomført faglig formål. Stipendmottaker må da sende en kort bekreftelse med kopi av dokumenterte utlegg til regnskapsfører. Mer informasjon vil følge i melding om tildeling av stipend.

Søkere bes om å begrunne søknaden godt.

Søknad med budsjett og kort beskrivelse av hva beløpet skal brukes til, sendes per e-post til Kristian Enerstvedt på kenerstvedt@hotmail.com snarest mulig og ikke senere enn 27/10-23

På vegne av styret: Ingeborg M. Bachmann, leder