Inflammatoriske hudsykdommer

1. IL-33 ekspresjon i hud (basal forskning) – Dennis Khnykin (OUS) Cell source, intracellular localisation, mechanisms for regulation of IL33 expression in steady state and under cell stress;  its role in skin inflammation.

2. Stress-regulering og funksjon av IL-33 i epidermis (Basal forskning ) - Olav Sundnes – Hudavdelingen & Avd for Patologi (OUS)

Interleukin-33 er eit relativt nyleg oppdaga alarmin/cytokin som finnes i cellerkjerner i diverse stromale celletyper (endotel, fibroblaster og epitel). Dette alarminet blir sannsynlegvis frigjort ved celldød og aktiverer da ulike typer immunceller. Basalforskning tyder på at dette kan vere viktig ved astma og atopisk eksem. Samtidig så trur ein at IL-33 har ein kjernefunksjon i dei produserande cellene , mulig ved å styre transkripsjon, men denne funksjonen er foreløpig dårleg kartlagt. Vi har nyleg publisert ein studie der vi ser viktige skilnader mellom mus og menneske når det gjeld uttrykk og regulering av dette proteinet i epidermis, og viser at det i human epidermis er lite  IL-33 i normal hud men kan bli kraftig indusert ved inflammsjon.  Vi har no oppdaga ein stressregulering av IL-33 der hypoosmotisk stress, som gir oppsvulming av celler og membranstrekk, fører til kraftig oppregulering av IL-33. Vi arbeider no med å beskrive mekanismene bak dette både i in vitro kertinocyttkulturer og ved bruk av ex vivo hudkulturer. Vi vil med dette beskrive eit evt nytt angrepspunkt ved inflammatoriske sykdommer samt ved hjelp av siRNA og microarray-analyser prøve å kartlegge betre den eventuelle kjernefunksjonen til dette alarminet.

3. Inflammasomenes rolle i patogenesen av psoriasis (basal-translasjonell forskning) – Dennis Khnykin (OUS)