Norsk forening for dermatologi og venerologi

St. Olavs hospital

Psoriasis

7. mai 2016

1. Etablering av en biobank med hudbiopsier og blod fra personer med og uten psoriasis (Biobank for molekylære studier) - Mari Løset (mari.loset@gmail.com) Institutt for samfunnsmedisin (ISM), NTNU og Hudavdelingen, St. Olavs Hospital

Årsaken til psoriasis er ukjent, men tilstanden oppfattes som en kompleks systemsykdom som utvikler seg på bakgrunn av et samspill mellom gener og miljø. Analyse av genekspresjon i vev kan være en god måte å innhente informasjon om sykdomsrelaterte gener og nettverk.

Mål. Vi ønsker å etablere en biobank med hudbiopsier og blod fra personer med (n=60) og uten (n=60) psoriasis, og videre ekstrahere RNA fra hudbiopsiene. På sikt ønsker vi å foreta genekspresjonsanalyser (RNA-sekvensering) av hudbiopsiene og sammenholde data med våre planlagte studier på DNA-nivå. RNA kan gi informasjon om det totale genuttrykket i hudbiopsiene, og vi har forhåpninger om at denne informasjonen vil kunne bidra til økt kunnskap om den genetiske årsaken til utvikling av psoriasis.

Materiale og metode. I løpet av 2016 planlegger vi å rekruttere 60 personer med psoriasis fra Hudavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Som kontrollgruppe vil vi rekruttere 60 personer uten psoriasis som inkluderer begge kjønn, ulike aldere og yrkesgrupper. Ved inklusjon fyller alle deltakerne ut et standardisert samtykkeskjema samt et spørreskjema. Videre ønsker vi å ta tre hudbiopsier (4 mm stansebiopsi) fra pasientene med psoriasis og to hudbiopsier fra personer uten psoriasis. Vi vil ta en blodprøve fra alle studiedeltakerne for senere å kunne se på blant annet inflammatoriske markører i blod. For å gjennomføre prøveinnsamlingen har vi etablert kontakt med Forskningsposten

(http://www.stolav.no/forskningsposten) og Regional forskningsbiobank Midt-Norge ved St. Olavs Hospital. Forskningsposten og Regional forskningsbiobank Midt-Norge er et tilbud til forskere ved helseforetak i Midt-Norge og ved NTNU. Forskningsposten har ansatt egne studiesykepleiere som kan assistere med å ta hudbiopsier og blodprøver. Forskningsposten sørger for automatisk avidentifisering av personopplysninger, merking av prøveenhetene med strekkoder, riktig bearbeidelse av prøvematerialet, og videre fryselagring og forsendelse til lagring i Regional forskningsbiobank Midt-Norge. Regional forskningsbiobank Midt-Norge sørger for et webbasert biobankverktøy for sporing av prøver og lagring av informasjon som er en sikker datalagring i henhold til regelverk.

Status. Vi jobber nå med studieprotokollen og når denne er klar vil vi søke om godkjenning hos REK. Etablering av biobanken finansieres gjennom tildelte midler fra Felles Forskningsutvalg, St. Olavs Hospital/NTNU.

2. HUNTing for genes that affect psoriasis and psoriasis-related traits (Genetisk epidemiologi) Ellen Modalsli (ellen.modalsli@ntnu.no) og Mari Løset (mari.loset@gmail.com) Institutt for samfunnsmedisin (ISM), NTNU og Hudavdelingen, St. Olavs Hospital

Mål. Gjennom denne studien har vi to hovedmål:
1) Å identifisere nye genetiske områder assosiert med psoriasis, i tillegg til de som allerede er påvist. Vi vil blant annet se på psoriasis som dikotomt utfall (ja/nei), sammenligne tidlig versus sen debut av sykdommen samt behandlingsomfang som grunnlag for gradering av alvorlighetsgrad. Vi ønsker også å delta med oppsummeringsdata i internasjonale samarbeid knyttet til psoriasis.
2) Å undersøke årsak- og virkningsspørsmål mellom psoriasis og utvalgte eksponeringer og helsetilstander/samsykdommer som for eksempel livsstil, overvekt, høyt blodtrykk, dyslipidemi, metabolsk syndrom, diabetes, hjerte- og karsykdom og annen proinflammatorisk sykdom. Dette gjøres ved å undersøke i hvilken grad genvariasjon relatert til psoriasis også disponerer for de aktuelle eksponeringene og helsetilstandene/samsykdommene og vice verca (toveis mendelisk randomisering og andre analyser av genetisk pleiotropi).

Materiale og metode. Vi planlegger å analysere arvematerialet hos personer hvor diagnosen psoriasis er etablert basert på opplysninger fra spørreskjema i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), n=2,928.  Psoriasisspørsmålet er validert av leger ved hudavdelingen, St. Olavs Hospital, Modalsli, Snekvik og Saunes, og viser en positiv prediktiv verdi på 78%. HUNT har pågått siden 1984, hvor alle over 13 år bosatt i Nord-Trøndelag fylke er innkalt til en helseundersøkelse hvert tiende år. I alt er 130 000 undersøkt hvorav 46 000 to ganger og 28 000 tre ganger.

Status. Prosjektet er allerede godkjent av REK, genotyping av vel 70,000 HUNT- deltagere er ferdig (de med tilgjengelig DNA), og vi planlegger å starte de genetiske analysene i januar 2016. Analysene vil utføres i samarbeid mellom professor Kristian Hveem og hans medarbeidere (inkl. Modalsli og Løset) ved NTNU og St. Olavs Hospital og et av de ledende internasjonale miljøene i genetisk statistikk ved Universitetet i Michigan.

3. Psoriasis og komorbiditet (Epidemiologi) -  PhD-stipendiat Ellen Modalsli (ellen.modalsli@ntnu.no) og veileder Marit Saunes Institutt for samfunnsmedisin, NTNU/Hudavdelingen, St Olavs hospital

Psoriasis er en relativt vanlig forekommende, kronisk hudsykdom. Forekomsten i Norge er ca. 6 % (selvrapportert i spørreskjema fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT). Psoriasis er assosiert med leddgikt, nedsatt livskvalitet, og økt risiko for depresjon, angst og suicidalitet. Observasjonelle studier har vist at psoriasis også er assosiert med visse andre kroniske sykdommer, som metabolsk syndrom og hjerte-kar lidelser. En mulig link mellom disse sykdommene er tilstedeværelse av kronisk inflammasjon. Lite er kjent hva gjelder sammenhengen mellom psoriasis og osteoporose, men det er blitt framsatt hypoteser om en slik sammenheng mellom osteoporose og psoriasis på grunn av økt konsentrasjon av pro-inflammatoriske cytokiner. Med bakgrunn i dette har vi validert spørsmålet om psoriasis i HUNT og estimert den validerte-forekomsten av sykdommen i Nord-Trøndelag. Videre studerer vi assosiasjon mellom psoriasis og bentetthet/osteoporose/risiko for brudd. Det er også planlagt en studie for å studere assosiasjon mellom psoriasis og angst, depresjon og livskvalitet i HUNT.