Yrkesdermatologi

Chemical and occupational risk factors for eczema (epidemiologi)- Hilde Vindenes, Yrkesmedisinsk avdeling/Helse Vest, Professor dr.med Cecilie Svanes / MSc PhD Randi Bertelsen. 

Prosjektet har sett på årsaker til håndeksem og sammenhengen mellom yrkeseksponering og håndeksem i en populasjon i Nord-Trøndelag (HUNT). Vi vil videre benytte data fra populasjons-baserte multisenter studier (ECRHS og RHINESSA) fra Nord Europa og undersøke assosiasjon mellom yrkeseksponering og utvikling av eksem (n=16000). 

Miljømessige eksponeringer kan føre til unormal epigenetisk regulering av immunsystemet og hudbarrieren, noe som kan bidra til patogenesen av atopisk eksem. Generasjonsdata fra Nord Europa (ECRHS og RHINESSA) skal benyttes (n≈ 3000) for å undersøke assosiasjoner mellom yrkesmessig eksponering for spesifikke irritanter og allergen (person-år eksponert) og eksem hos voksne og deres barn. l denne studien vil vi inkludere barn av indexpersoner med komplett yrkeshistorikk fra før og etter barnets fødsel. Ved å kategorisere yrkene i forhold til eksponering (eksponeringsmatrix), samt hvor lenge de har vært eksponert, vil vi kunne si noe om dette kan ha påvirket eksemutvikling og allergi hos barna deres.

I en populasjonsbasert studie av barn/ungdom og unge voksne i Bergen (n= 591) (www.rhinessa.net) har vi nå analysert biomarkører i urin som mål på eksponering for ulike kjemikalier. Kildene til kjemikaliene kan undersøkes gjennom deltakterenes rapporterte bruk av kosmetikk og rengjøringsprodukter. Resultatene viser at kvinner er høyere eksponert for antibakterielle kjemikalier (med kosmetikk som hovedkilde) enn menn. Vi undersøker nå om disse kjemikaliene målt i urin (benzophenone-3, parabener, triklosan m. flere) er assosiert med eksem og allergi. Vi har godkjenning fra REK Vest til å hente data fra Reseptregisteret for RHINESSA deltagerne, samt for deltager i ECRHS studien.