Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Hjernerådet

Månedsbrev fra hjernerådet
20. april 2018

Nyhetsmail til Hjernerådets medlemmer

For mars 2018

Oslo, 4. april 2018

Kjære Hjernerådets medlemmer!

Håper alle har hatt en god påske. Internmailen for mars ble ikke sendt ut før påske. Vi tenkte den ville drukne i påskeforberedelser. Marsmailen kommer derfor nå. 

Vennlig hilsen daglig leder Aud Kvalbein

 

Årsmøtet i Hjernerådet

 

Bildetekst: -Hjernerådet må informere bredt om hvor store utfordringene med hjerneskader og hjernesykdommer blir framover, oppfordret Ole Petter Ottersen da han talte til årsmøtet i Hjernerådet. –Skap entusiasme for forskning og utdanning. Legg vekt på at hjernehelsestrategien og andre planer skal implementeres, framholdt den tidligere rektoren ved Universitet i Oslo, nå rektor ved Karolinska Institutet.

 

Hjernerådet hadde årsmøte 6. mars i Oslo, der 31 av medlemmene var representert. Anette Storstein ble gjenvalgt til styret og også valgt som nestleder. Nytt styremedlem ble Einar Bryne. Fra før sitter disse i Hjernerådets styre: Henrik Peersen, styreleder, Magne W. Fredriksen, Joel Glover, Anne Hege Aamodt og Gudrun Østhassel. Årsmøteprotokollen er vedlagt. Les mer om årsmøtet på Hjernerådets nettside: www.hjerneradet.no/?page_id=26400

 

Medlemsmøtet høsten 2018

Styret har vedtatt at Hjernerådets medlemsmøte høsten 2018 blir mandag 15. oktober om ettermiddagen. Vi fortsetter å snakke om hvordan vi kan videreutvikle organisasjonen vår og hvordan vi kan påvirke de politiske prosessene. På denne tiden er også statsbudsjettet for 2019 lagt fram. Hold av datoen. Mer informasjon kommer til høsten.

 

Medlemskontingenten 2018

Medlemskontingenten for i år er nå sendt ut. Det er veldig fint om dere kan betale denne ganske raskt. Dersom dere oppdager at vi har feil fakturainformasjon på dere, så vær snill å si i fra, og vi legger inn rett informasjon i medlemsregisteret.

 

To nye høringsuttalelse fra Hjernerådet

Hjernerådet har avgitt høringsuttalelse til Helsedirektoratet om Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og ungdom. Hjernerådet understreker viktigheten av brukermedvirkning, slik at barnets stemme blir hørt. Dette mener vi bør komme enda sterkere fram. Funksjonen med forløpskoordinater er ny for dette området. Det er viktig med både tilføring av ressurser og økt kompetanse for at koordinatorene skal fungere godt. Nevroutviklingsforstyrrelser må inkluderes som et element i utredning. Selve høringen var en quest-back-undersøkelse. Uttalelsen er derfor bearbeidet i en mer lesbar form. http://www.hjerneradet.no/wp-content/uploads/2018/01/180403-H%C3%B8ring-rus-og-psykiatri.pdf

 

Hjernerådet har også sendt høringsuttalelse til Sunnaas sykehus om deres utviklingsplan mot 2035. Hjernerådet støtter Sunnaas sin vurdering av endringsfaktorer i fremtidens rehabiliteringsmedisin. Utformingen av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten må sees på som en nasjonal utfordring, ikke bare en regional. Mange av Hjernerådets bruker-organisasjoner er opptatt av geografiske skjevheter i det spesialiserte rehabiliteringstilbudet som vi har nå, dessuten av at det mangler gode og likeverdige tilbud innen kognitiv rehabilitering. I utviklingsplanen savner Hjernerådet særlig vektlegging av samhandling med bruker- og pårørendeorganisasjoner, involvering av brukerkonsulenter i klinisk arbeid og brukerperspektivet i forskningen. http://www.hjerneradet.no/wp-content/uploads/2018/01/180323-Innsendt-H%C3%B8ringsuttalelse-Sunnaas-mars-2018-deres-utviklingsplan-mot-2035.pdf

 

Høringsuttalelse under arbeid

Hjernerådet arbeider for tiden med høringsuttalelse om «NOU 2017.16. På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende». Vi har spurt medlemmer som vi tror er opptatt av disse spørsmålene, om innspill til Hjernerådets høringsuttalelse. Er det flere som ønsker å komme med innspill, så send disse til post@hjerneradet.no. På grunn av helligdager og fridager i mai, ber vi om å få disse innen mandag 7. mai. Helsedirektoratets høringsfrist er midt i pinsen.

 

Nye arrangementer i Hjernerådets regi

«Hvordan hjelpe mennesker som trenger psykiatrisk behandling, men som ikke vil ha hjelp?» Dette er temaet for møtet 23. april som arrangeres av Hjernerådet og Nansen Neurosience Network i samarbeid med Lundbeck, Otsuka og Jansson. Utfordringer innen psykiatrien belyses både fra politikere, behandlere og pårørende. Møtet er gratis, men husk påmelding pga. matservering.  Mer informasjon ligger både på Hjernerådets facebookvegg og nettside: http://www.hjerneradet.no/?page_id=26437

 

6. juni samarbeider Hjernerådet med Lifebrain (et EU-prosjekt) om et interessant møte på Litteraturhuset i Oslo. Temaet er: «En frisk hjerne gjennom hele livet». Innleggene holdes av

Kristine Beate Walhovd, professor i kognitiv nevropsykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, og Sana Susi som er forsker ved Universitetet i Oxford. Hennes foredrag er på engelsk og tar bl.a. for seg risikofaktorer for aldring av hjernen. Mer info på Hjernerådets facebookvegg og nettside: http://www.hjerneradet.no/?page_id=24655

 

Nevrodagene 2018

Hjernerådet var tydelig til stede på årets Nevrodager 12.-16. mars. Styreleder Henrik Peersen hadde innlegg på åpningsdagen om hjernehelsestrategien og om Hjernerådet. Hjernerådet hadde for første gang stand på arrangementet. Vi laget også Facebook-poster på vår facebookvegg fra innlegg, foredrag, uttalelser og prisutdeling under Nevrodagene.

 

Norsk hjernehelse tema på den store EAN-kongressen i Oslo i 2019

 

 

Bildetekst: Varemessa på Lillestrøm er en av arenaene for den store EAN-kongressen som samler 6000 nevrologer fra Europa og hele verden. Den norske hjernehelsestrategien får en egen sesjon under kongressen.

 

Den norske hjernehelsestrategien legges merke til ute i Europa. Den internasjonale programkomiteen for EAN, European Academy of Neurology, vil ha et en egen sesjon om den norske strategien når deres store kongress holdes i Oslo og Lillestrøm i juni/juli neste år. Den norske hjernehelsestrategien er den første i sitt slag i Europa, og Hjernerådet har fått spørsmål om strategien fra både EAN og European Brain Council. Det er Norsk Nevrologisk Forening, medlem av Hjernerådet, som har fått den store kongressen til Norge. Her er lenke til engelsk versjon av hjernehelsestrategien: http://www.hjerneradet.no/wp-content/uploads/2017/11/171222-Hjernehelsestrategien-engelsk-og-norsk-utgave-samlet.pdf

 

Møter på Stortinget

Hjernerådet har for tiden møter med partiene på Stortinget for å følge opp Hjernehelsestrategien. I nær framtid har vi møter med SV, MDG og Venstre. Fra før har vi møtt Høyre og Frp. I mai møter vi Ap. Flere av dere medlemmer responderte på mailen vi sendte ut tidligere i år med spørsmål om dere hadde innspill til disse lobbymøtene. Takk for det dere sendte inn. Vi har bearbeidet innspillene og prøver å finne fram til fellesnevnere av det som medlemmene av Hjernerådet er opptatt av.

Protokoll fra årsmøtet

 

 

Neste internmail kommer om ca. en måned.