Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Fag

Program for etterutdanning Norsk forening for fysikalskmedisin og rehabilitering

Legeforeningen kom med en rapport om etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning i 2016. Pr i dag er det kun allmennleger som har etterutdanningsprogram, men det jobbes nå med dette for alle spesialiteter.
16. november 2020

Legespesialister plikter å holde seg faglig oppdatert, og det skal legges til rette for at så kan skje.  Legeforeningen anbefaler en strukturert etterutdanning som er dokumenterbar, tilpasset legens arbeidssituasjon og arbeidsstedets behov for kompetanse. De går ikke inn for en resertifiseringsordning.

Hva er etterutdanning?

Etterutdanning er den livslange læringen leger med spesialistgodkjenning gjennomfører for å holde seg oppdatert om medisinsk utvikling og for å videreutvikle sin spesialistkompetanse. Etterutdanning inkluderer også egenutvikling, kommunikasjon, etikk og ledelse.

Det er bedt om at styret i hver forening i samarbeid med spesialitetskomiteen kommer med innspill til etterutdanning for egen spesialitet. Med dette kommer NFFR og spesialitetskomiteen med innspill for etterutdanning for spesialister innen fysikalskmedisin og rehabilitering. I det videre dokument er det disse to instanser det refereres til når vi skriver «vi». Innspill til etterutdanningen har også vært på høring hos alle medlemmene i foreningen.

Anbefalinger fra Legeforeningen

Det er anbefalt fra Legeforeningen at utdanningen i løpet av en fem års periode skal inneholde et visst antall etterutdanningsaktiviteter. Omfanget bør være minimum 300/timer i en femårsperiode. Etterutdanningen bør ha både obligatorisk og valgfritt innhold, fordelt på like store deler. Vi anbefaler at uttrykket «obligatorisk» erstattes med «anbefalt». Legen velger selv, i samråd med arbeidsgiveren, hva etterutdanningen skal inneholde ut fra utarbeidet liste. Fysikalskmedisin og rehabilitering er et stort fagfelt og det er viktig at det er mulighet for fordypning innen eget interessefelt.

Dokumentasjon

Det er så langt ikke avklart hvordan dokumentasjonen av deltakelse skal gjennomføres. Vi anbefaler at dette er tillitsbasert og at arbeidstakeren selv og nærmeste leder signerer på at aktuelle poeng er gjennomført. Optimalt bør digital plattform (lignende LIS-utdanning) og fortløpende attestering benyttes.

Det bør oppfordres til å fordele poengene ut over alle fem årene i perioden. Ved sykdom eller svangerskapspermisjon utvides tidsperioden for etterutdanning tilsvarende.

Etterutdanning NFFR:

Anbefalt (obligatorisk) innhold:

150 poeng pr periode velges fra listen under ut fra følgende fordeling 100 kurspoeng (1 kurstime = 1 poeng), 50 hospiteringspoeng (1 dag = 10 poeng)

 • Profesjonalitetskurs dersom dette innføres (2 dager)
 • Høstmøtet (anbefalt minimum 2/periode)
 • Hospitering (anbefalt 5 dager/periode) i eget eller annet fag, i egen institusjon, men i annen avdeling/seksjon eller annen institusjon i Norge eller utlandet. Hospitering i allmennpraksis kan også være aktuelt
 • Internasjonale kurs/kongresser/fagmøter (anbefalt 2/periode) 
 • Nasjonale kurs/kongress/fagmøter (for eksempel innen fysikalskmedisin, rehabiliteringsmedisin, men også smertemedisin og kognitiv terapi samt idrettsmedisin) (anbefalt 2/periode).

Valgfritt innhold:

Valgfrie poeng: 150 pr periode velges fra listen under

 • Internasjonale kurs /kongresser/ møter
 • Forskning, undervisning, referee arbeid
 • Kvalitetsarbeid og utarbeidelse av faglige retningslinjer og prosedyrer
 • Hospitering
 • Interne fagmøter, inkludert internundervisning
 • E-læringskurs
 • UEMS-PRM
 • Ledelsesutvikling

Poengberegning

1 time=45min

Kurs som er godkjent av arbeidsgiver og som bygger på tema som kan kobles til læringsmål i LIS 3 for vår spesialitet.

Anbefalte (obligatorisk) poeng: 150 pr periode

 • 100 kurspoeng (1 kurstime = 1 poeng)

Her vil fysisk oppmøte sidestilles med e-læringskurs/webinar

 • 50 hospiteringspoeng (1 dag = 10 poeng)
 • Høstmøtet ansees som særlig viktig for vårt fag. Dette er et kurs over 2 dager, vanligvis 12-15 kurstimer. Her er det faglig utbytte utover kurstimer og verdsettes derfor som 20 kurspoeng.

 

Valgfrie poeng: 150 pr periode

Kurs/Møter / Kongresser: Maks 100 poeng

Her vil fysisk oppmøte sidestilles med e-læringskurs/webinar.

 • Hospitering: Maks 50 poeng
 • Undervisning for kollegaer, for andre spesialiteter og medisinerstudenter. Man kan få godkjent 2 timer forberedelse til hver forelesning: Maks 40 poeng (1 poeng per time)
 • Forskning: Maks 100 poeng (Førsteforfatter av abstrakt til kongress eller poster: Maks 40 poeng; 1 abstrakt= 20 poeng; Vitenskapelig artikkel: Maks 100 poeng (første eller sisteforfatterskap: 50 poeng, annenforfatter 30 poeng, medforfatter 20 poeng), Referee 3 poeng / artikkel: Maks 9 poeng, en originalforelesning: 20 poeng).
 • Kvalitetsarbeid: Maks 20 poeng (1 time = 1 poeng)
 • UEMS-PRM: 100 poeng ved bestått eksamen
 • Ledelsesutvikling: Maks 30 poeng (1 time= 1poeng)
 • Utarbeidelse av faglige retningslinjer, prosedyrer m m: Max 20 poeng (1 poeng per time)
 • Delta på internundervisning: maks 50 poeng (10 poeng gis ved deltakelse over 80% gjennom ett år)