Kode og takstutvalget

Formål
Takstutvalget er et rådgivende organ for styret, medlemmene i NFFR og forhandlingsutvalget i Dnlf. Takstutvalget skal arbeide for at sentrale avtaler om honorarer, takster og driftsavtaler for privat spesialistpraksis fremmer gode økonomiske rammebetingelser for faget.

Organisatorisk plassering.
Takstutvalget er underlagt styret i foreningen. Rapport om utvalgets virksomhet fremmes for styret og fremlegges for årsmøtet hvert år

Sammensetning
Takstutvalget har 4 medlemmer som velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen.  Funksjonstiden er 4 år. Takstutvalget velger selv leder.