Norsk forening for geriatri

Organisasjonen

Vedtekter for ​Norsk forening for Geriatri

Norsk geriatrisk forening er av landsstyret i Dnlf den 1.1. 2007 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten geriatri

Nye vedtekter erstatter vedtekter av 1. november 2007,-godkjent av
sentralstyret 25.11.07. Det ble vedtatt noen endringer på årsmøtet 2017 og disse er det tatt hensyn til i de nye vedtektene. Vedtektene gjelder fra 18. oktober 2018.

§ 1 Navn
Foreningens navn er​Norsk forening for geriatri

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål og oppgaver

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål:

 • Fremme kunnskap om nytten av geriatrisk intervensjon.
 • Fremme fagutvikling ved å stimulere til aktivitet som tydeliggjør geriatriens arbeidsmåter og samhandling med andre spesialiteter.
 • Påpeke behovet for geriatri i utdannelse og undervisning.
 • Fremme kontakt mellom grupper og enkeltpersoner som er interessert i geriatri.
 • Fremme forskning og utvikling av geriatri i Norge.

§ 4 Medlemskap

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening. Foreningen kan ha assosierte medlemmer. Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i Dnlf.

Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.

§ 5 Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan etter innstilling fra foreningens styre innvoteres på årsmøtet.

§ 6 Foreningens organer

Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret
Kvalitetsutvalget
Valgkomité
Andre faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle

 • Styrets beretning.

Denne skal inneholde:
sammensetning av Styret, Spesialitetskomiteen, kvalitetsutvalget og
valgkomiteen. Representasjon i EUGMS og UEMS-GS. Aktivitet i Nsa og nordisk gerontologisk forening. Kort oppsummering av årets viktigste aktiviteter inkl høringer, aktivitet i arbeidsgrupper, hjemmesiden Ger-it, kongresser, helsepolitisk arbeid og referat fra EAMA studenter, foreningens økonomi. Sluttanmerkning ved leder. Styrets beretning skal sendes ut 4 uker før årsmøtet.

Videre skal årsmøtet behandle:

 • revidert regnskap
 • kontingent for assosierte medlemmer
 • budsjett
 • vedtektsendringer
 • valg av styre
 • revisor
 • valgkomité
 • valg av spesielle utvalg
 • andre saker som er lagt fram av styret

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet skriftlig til styret senest​ 4 uker​ før årsmøte​t.

Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av​ oktober​.

Årsmøtet ledes av foreningens leder eller valgt dirigent.

Årsmøtet velger referent. 

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte
stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3.

Valg kan arrangeres som postvalg/elektronisk valg av medlemmene mellom forhåndslanserte kandidater.

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt de passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 10 % av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

§ 9 Styret
Styret består av​minimum 5​​medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Minst to av styrets medlemmer skal være godkjente spesialister i geriatri. Det velges ​2 varamedlemmer. Ved utvidelse av antall medlemmer i styret skal det godkjennes av årsmøtet. 

Valgkomiteen legger fram forslag til styre og varamedlemmer. Dersom det foreslås flere kandidater på årsmøtet, skjer valgene skriftlig og ved simpelt flertall. Varamedlemmer velges etter stemmetall, ved stemmelikhet foretas om nødvendig loddtrekning.

For å få kontinuitet i styrets arbeid bør ikke mer enn to medlemmer skiftes ut samtidig.

Styrets leder velges særskilt.

Styret konstituerer seg selv.

Styrets funksjonsperiode er 2 år fra valgdato.

Gjenvalg kan finne sted. Et medlem som har fungert som styremedlem eller varamedlem kan nekte gjenvalg.

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst 2 styremedlemmer krever det. Varamedlemmer innkalles til alle styremøter, men har ikke møteplikt.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

Det utarbeides protokoll fra styremøtene.

Styret oppnevner representant til Nordisk Gerontologisk Forening, EUGMS og UEMS-GS. 

Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør vanlige løpende saker. Større saker skal styret legge fram på vanlig møte eller årsmøte. Særlig viktige saker og saker av prinsipiell interesse kan bare avgjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 10 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av en leder og 2 medlemmer.

To medlemmer av valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode,​ et av medlemmene skal også sitte i styret.

Valg av valgkomité skjer ved simpelt/relativt flertall.

Valgkomiteen forbereder valg av styre m/varamedlem og​​andre
utvalg/komiteer som er​vedtaksfestet​​eller opprettet av årsmøtet.

Utvalgenes medlemmer har en virketid på 2 år, med mulighet for gjenvalg. Valgkomiteens innstilling skal fremlegges i årsmøtet.

§ 11 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte.
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 6 uker før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 4 uker før møtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.