Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V5.0)

Hensikt og omfang

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar for behandling av innlagte COVID-19 pasienter.
DNLF

Oppsummering og endringer fra forrige versjon

Siden forrige versjon av dokumentet har WHO gitt ut retningslinjer om behandling med systemiske steroider ved COVID-19 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Corticosteroids-2020.1). Retningslinjene baserer seg på en metaanalyse av 7 RCT, inkludert den britiske RECOVERY studien, som viser en gevinst på overlevelse av steroidbehandling hos pasienter med alvorlig eller kritisk COVID-19, men ikke ved mild eller moderat sykdom.

Alvorlig COVID-19 er definert som respirasjonssvikt med O2-metning <90% eller respirasjonsfrekvens > 30/minutt eller bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur. Disse grensene er ikke absolutte, og alvorlighetsgrad av respirasjonssvikt må også baseres på klinisk skjønn. 

Kritisk COVID-19 er intensivpasienter med ARDS, sepsis eller septisk sjokk. Behandlingsanbefalingen for disse pasientene er behandling med systemiske steroider i inntil 7-10 dager, hvor foreslått regime er dexametason 6 mg x1 iv./po., med hydrokortison 50 mg x3 iv., methylprednisolon 10 mg x4 iv. eller prednisolon 40 mg x1 po. som likeverdige alternativer (Lamontagne, BMJ 2020).

Det er fortsatt ingen studier som har vist bedret overlevelse ved bruk av antivirale legemider, og Remdesivir vil fortsatt inngå som en av behandlingsarmene i NOR Solidarity-studien inntil vi har data på harde endepunkter.

Dokumentet gir også en oppdatert oversikt over konvalesentplasma som nå undersøkes i flere internasjonale studier, samt en oppdatering på nye planlagte studiearmer i NOR Solidarity studien.​