Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V6.0)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.
DNLF

WHO Solidarity-studien er nå publisert og viser ingen mortalitetsreduksjon av hydroksyklorokin, lopinavir/ritonavir, interferon-beta eller remdesivir hos sykehusinnlagte pasienter med Covid-19 (WHO Solidarity Trial Concortium, MedRxiv 2020). Resultatene står i kontrast til en nylig publisert NIH-ledet amerikansk studie som finner at remdesivir reduserer antall liggedøgn på sykehus (Beigel et al, NEJM 2020). WHO studien har imidlertid inkludert et betydelig større antall pasienter (n=11 266 totalt, n=2750 allokert til remdesivir) rekruttert fra rundt 30 ulike land inkludert Norge, og totalresultatet er svært robust.​

Subgruppeanalyser fra WHO Solidarity viser entydig at remdesivir ikke har noen gunstig effekt blant respiratorbehandlede pasienter. Blant ikke-ventilerte pasienter viser effektestimatet enten ingen effekt eller en marginal relativ risikoreduksjon i dødelighet, men ingen reduksjon i antall pasienter som trenger respirator. I Norge har vi en lav absolutt risiko for død blant disse pasientene, og det er vanskelig å se for seg at remdesivir vil kunne ha en klinisk meningsfull effekt hos det store flertallet av sykehusinnlagte pasienter. NOR Solidarity har derfor avsluttet inklusjon til remdesivirarmen. ​