Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V9.0)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.
DNLF

Oppsummering og endringer fra forrige versjon

Det publiseres stadig flere kliniske behandlingsstudier av god kvalitet på Covid-19. Studiene dekker medikamenter med både antiviral og immunmodulerende effekt men foreløpig er det fortsatt bare behandling med deksametason som har vist entydig gunstig effekt på sykdomsforløpet.

De viktigste endringene siden forrige versjon er:

-Revisjon av avsnittet om tocilizumab. Det foreligger ennå ingen entydig konklusjon om effekt, og behandling med tocilizumab må fortsatt anses som eksperimentell. Basert på internasjonale retningslinjer og de studiene som har vist effekt gir vi råd om hvilke pasienter som kan være aktuelle for dette.