Antivirale og immunmodulerende midler ved covid-19 (v.13)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av covid-19-pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av covid-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte covid-19-pasienter.
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Oppsummering og endringer fra forrige versjon

Det publiseres stadig kliniske behandlingsstudier av god kvalitet på covid-19. Studiene dekker medikamenter med både antiviral og immunmodulerende effekt, men foreløpig anbefales bare behandling med deksametason og for visse pasienter også tocilizumab, baricitinib og monoklonale antistoff.

De viktigste endringene siden forrige versjon er:

  • Baricitinib er sidestilt med tocilizumab som immunmodulering utover deksametason.
  • Sotrovimab tilgjengelig som monoklonalt antistoff i Norge og antas å ha effekt mot omikronvarianten.
  • Eget avsnitt om behandling av gravide.

Her kan du laste ned dokumentet som PDF: