Lover

VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR KLINISK NEVROFYSIOLOGI
Sist endret ved årsmøtet 29. november 2011

Foreningen er fra 1. januar 2007 en fagmedisinsk forening for spesialiteten klinisk nevrofysiologi, godkjent av sentralstyret i Den norske legeforening (Dnlf).

Foreningen er en videreføring av spesialforeningen Norsk forening for klinisk nevrofysiologi, som ble opprettet 23. januar 1952.

Vedtektene er fastsatt av foreningens årsmøte den 4. desember 2006, og godkjent av Dnlf’s sentralstyre den 18. januar 2007. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret og har ekstern revisor.

 §1 Foreningens navn er Norsk forening for klinisk nevrofysiologi.

 Foreningen er medlem av International Federation of Clinical Neurophysiology (I.F.C.N.)  under navnet “The Norwegian Society of Clinical Neurophysiology”.

§2 Norsk forening for klinisk nevrofysiologi er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening som derved omfattes av legeforeningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlf’s lover.

 §3 Foreningens formål er

  • å fremme kjennskapet til basal og klinisk nevrofysiologi, bl a ved undervisning og faglige møter
  • å arbeide for spesialitetens utvikling
  • å ivareta medlemmenes faglige og fagets økonomiske interesser
  • i tillegg gjelder formålsbestemmelsene i Dnlf’s lover, §§ 1-2 og 3-6-3.

 §4 Medlemmer i foreningen er

  • ordinære medlemmer: som i henhold til Dnlf’s lover tilmeldes som obligatoriske medlemmer (godkjente spesialister) eller som velger denne som fagmedisinsk forening (ikke-spesialister som arbeider i relevant stilling). Bare ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare.
  • assosierte medlemmer: medlemmer av Dnlf som etter søknad opptas i foreningen. Assosierte medlemmer som ikke har betalt kontingent på to år, kan strykes fra medlemslisten.

 §5 Foreningen skal ha minst 2 møter i året. 

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Det avholdes hvert år i februar-april.  Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet innkalles av styret.

Medlemmene varsles om tid og sted for årsmøtet minst 2 måneder i forveien og de saker som skal behandles minst 3 uker i forveien.

Årsmøtet behandler styrets beretning, revidert regnskap, forslag til budsjett, kontingent for assosierte medlemmer, vedtektsendringer, valg og andre saker som styret fremmer.

Årsmøtet ledes av foreningens leder.

Årsmøtet velger styre, valgkomité med tre medlemmer, kvalitetsutvalg og internasjonal delegat for to år av gangen. Funksjonsperioden er to år og trer i kraft 1. januar.

Årsmøtet kan nedsette andre komiteer og utvalg ved behov.

Årsmøtet avgir forslag til sammensetning av ny spesialitetskomite.

Til valg og i alminnelige avgjørelser kreves simpelt flertall. Endringer i vedtekter krever 2/3 flertall.

Det føres protokoll over årsmøtets vedtak.

§6 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles hvis styret eller halvparten av de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Innkalling med dagsorden utsendes med minst tre ukers varsel.

 §7 Foreningen har et styre bestående av fem medlemmer, leder og fire styremedlemmer. Så langt mulig velges medlemmer fra alle helseregioner og ett medlem under spesialisering i faget. Styreleder velges særskilt. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Kasserer og styreleder gis fullmakt til å disponere foreningens konto og nettbank. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Det føres protokoll over styrets vedtak.

§8 Foreningens ærespris (blomst, diplom og gave) gis til medlemmer som gjennom flere års arbeid innenfor foreningen har gjort en betydningsfull innsats eller personer som har gitt et spesielt utmerket og betydningsfullt bidrag til fremme av klinisk nevrofysiologi i Norge. Prisen tildeles av et enstemmig styre eller av årsmøtet med 2/3 flertall. Den økonomiske rammen for gaven fastsettes av årsmøtet.